Milí maturanti,

na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 23.4.2020 sa ústne maturitné skúšky 2020 konajú administratívnou formou. Na základe tohto rozhodnutia Vám riaditeľstvo školy dáva do pozornosti nasledovné:

1. Školský rok maturantov sa ukončí 7. 5. 2020 z tohto dôvodu do 30.4. 2020 vrátane, sa ukončí vyučovanie a klasifikácia všetkých predmetov v maturitnom ročníku. Klasifikačná porada sa bude konať per rollam v pondelok 4.5.2020.

2. Do 12. 5. 2020 riaditeľstvo školy oznámi maturantom výslednú známku z maturitných predmetov.

3. V prípade, že maturant nebude spokojný so známkou v danom predmete môže do 15. 5. 2020 požiadať o ústnu maturitnú skúšku. Maturitná skúška sa bude konať prezenčnou formou v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020. Termín ústnej maturitnej skúšky v takomto prípade, bude maturantovi oznámený.

4. Maturant, ktorý si zvolil ako maturitný predmet aj dobrovoľný predmet, môže tento maturitný predmet zrušiť písomným oznámením doručeným riaditeľstvu školy do 7. 5. 2020, v opačnom prípade vykoná maturitnú skúšku z dobrovoľného predmetu prezenčnou formou, rovnako ako v bode 3 (tlačivo bude zverejnené na stránke školy, na stiahnutie).