Predmetová komisia biológie a ekológie

Členovia:

 • Mgr. Jozefína Kováčová, BIO – CHE, predsedníčka PK
 • RNDr. Renáta Kunová, PhD., MAT – BIO
 • RNDr. Monika Gáliková, MAT – BIO
 • Mgr. Elena Ujčíková, DEJ - FRJ
 • PaedDr. Anna Rosenbergová, SJL – OBN

Úväzky:

Trieda Predmet Vyučujúci Aprobácia Poč. hodín (žiak) Poč. hodín (učiteľ)
I.A Biológia Gáliková MAT-BIO 2 2
I.B Biológia Ujčíková DEJ-FRJ 2 2
II.A Biológia Gáliková MAT-BIO 3 3
II.B Biológia Gáliková MAT-BIO 3 3
III.A Biológia Gáliková MAT-BIO 1 1
III. B Biológia Kováčová BIO-CHE 1 1
IV.D Biológia Kunová MAT-BIO 1 1
III.A,B Seminár z biológie Kunová MAT-BIO 2 2
IV.A,B Seminár z biológie Gáliková MAT-BIO 4 4
VIII.D Seminár z biológie Gáliková MAT-BIO 2 2
IV.D Ekológia Rosenbergová SJL-OBN 1 1

Biológia a ekológia ako prírodovedné predmety sú zaradené do vzdelávacej oblasti Človek a príroda.

V školskom roku 2015/2016 sa predmet biológia vyučuje od prvého do tretieho ročníka štvorročného gymnázia a v štvrtom ročníku osemročného gymnázia. Vo výchovno-vzdelávacom procese na hodinách biológie študenti získajú základné informácie o anatómií, morfológií a fyziológií živých organizmov vrátane človeka, ich vzájomných vzťahoch, ako aj o dopade zmien v prírode na existenciu života organizmov, zdravie človeka. Pri realizovaní praktických cvičení sú ťažiskom krátkodobé, jednoduché pozorovania a pokusy. Žiaci by mali zvládnuť techniku mikroskopovania. Pre žiakovi tretieho, štvrtého a ôsmeho ročníka v príprave na ústne maturitné skúšky a budúce štúdium na VŠ v rámci voliteľných predmetov je otvorený seminár z biológie.

V školskom roku 2015/2016 sa vyučuje ekológia v štvrtom ročníku osemročného gymnázia v rozsahu 1 vyučovacej hodiny týždenne.

Predmet ekológia poskytuje informácie o základnom systéme živej prírody ako predpoklad formovania prírodovednej gramotnosti žiakov. Umožňuje študentom pochopiť: súvislosti v biosfére, uvedomenie si vzťahu človeka k prostrediu a dôsledky dopadu ľudských aktivít na životné prostredie a zdravie človeka. Vnímanie poškodenia životného prostredia z globálneho hľadiska vedie študentov k vlastnej zodpovednosti k biosfére, ochrane prírody a prírodných zdrojov, smeruje k angažovanosti v riešení problémov spojených s ochranou životného prostredia, orientuje študentov k zdravému životnému štýlu.

Tematické celky umožňujú zaradenie prierezových tém, ktoré prispievajú k získavaniu kompetencií umožňujúcich zaradenie sa žiakov do života a štúdium na vysokej škole.

Dokumenty:

Maturity:

Počas celého štúdia sú žiaci pripravovaní tak, aby úspešne zvládli ústnu maturitnú skúšku z biológie a boli pripravení na uplatnenie vedomosti na štúdiu počas VŠ, ako aj v praxi a bežnom živote.

Vyhodnotenie ústnej maturitnej skúšky z biológie:

Známka Počet maturantov
1 18
2 5
3 2
4 3

Dosiahnutý priemer: 1,64

Celoročný program:

Zelená škola

Aktivity PK:

Biologická olympiáda

Kategória Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celoslovenské kolo
A december marec apríl
B december marec apríl
C december február marec apríl
D február máj

Informácie o biologickej olympiáde: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/BiO/.alej

Exkurzie

Názov exkurzie Termín Ročník Zodpovední
Green Day – exkurzia Bratislava september 3. Gáliková
Dni otvorených dverí v Arboréte Mlyňany november 1. Kováčová
Prírodovedné múzeum Viedeň december 2. vyučujúci 2. ročníka
ZOO Bojnice apríl 1. a 4. 8R vyučujúci, Kováčová
Botanická záhrada Tatr. Lomnica, BŠ máj 2. Gáliková

Ďalšie aktivity

 1. Aktivity spojené s projektom - zber druhotných surovín (papier), recyklácia odpadu (plastové fľaše, baterky), vrchnáčiky z fliaš – charitatívna činnosť, burza odpadu
 2. Aranžovanie – jesenné, vianočné, jarné
 3. Ekoplagát
 4. Starostlivosť o prostredie v triede a v okolí školy – zelené kútiky, úprava prostredia
 5. Plagát – Strom - symbol triedy
 6. Súťaž o naj eko – triedu
 7. Škola trochu inak