Organizačné pokyny MŠVVaŠ SR pre školský rok 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa §150, ods. 6 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) vydáva nasledovné záväzné pokyny k organizácii školského roka 2020/21:

1. Organizácia školského roka

(zákon 245/2008 Z.z., § 150 ods. 6)

1.1. Obdobie školského vyučovania

 1. Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).
 2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

1.2. Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 28. október 2020 (streda) 29. október - 30. október 2020 2. november 2020 (pondelok)
vianočné 22. december 2020 (utorok) 23. december 2020 – 7. január 2021 8. január 2021 (piatok)
polročné 29. január 2021 (piatok) 1. február 2021 (pondelok) 2. február 2021 (utorok)
jarné 26. február 2021 (piatok) 1. marec – 5. marec 2021 8. marec 2021 (pondelok)
veľkonočné 31. marec 2021 (streda) 1. apríl – 6. apríl 2021 7. apríl 2021 (streda)
letné 30. jún 2021 (streda) 1. júl – 31. august 2021 2. september 2021 (štvrtok)

2. Maturitná skúška

(zákon 245/2008 Z.z., § 77 ods. 2)

 1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:
  1. slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 16. marca 2021 (utorok),
  2. anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 17. marca 2021 (streda),
  3. matematika dňa 18. marca 2021 (štvrtok),
  4. slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 19. marca 2021 (piatok).
 2. Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 8. – 13. apríl 2021.
 3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti MS, okrem písomnej formy, jednotlivým SŠ vo svojej územnej pôsobnosti v čase od 17. mája 2021 do 4. júna 2021.
 4. Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2020. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 3. augusta 2020.
 5. Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2021. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2021.
 6. Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

3. Medzinárodné merania

(zákon 245/2008 Z.z., § 154 ods. 8 písm. a)

 1. V septembri 2020 sa začne príprava pilotného testovania medzinárodnej štúdie OECD PISA. Administráciu pilotného testovania v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými a strednými školami v období apríl - máj 2021. Školy zapojené do merania budú oslovené v mesiacoch september – november 2020. Školám vybraným do testovania poskytne NÚCEM všetky potrebné materiály a pokyny k realizácii merania. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov a riaditeľov zúčastnených škôl. Hlavnou doménou štúdie PISA je matematická gramotnosť. Pilotné meranie bude v Slovenskej republike prebiehať v elektronickej podobe. Podrobné informácie o medzinárodnej štúdii z dielne OECD PISA sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa.
 2. V septembri 2020 sa začne príprava hlavného testovania medzinárodnej štúdie IEA PIRLS 2021. Administráciu hlavného merania v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami pravdepodobne v máji 2021. Školy zapojené do merania budú oslovené v mesiacoch september – november 2020 a budú informované o presnom termíne realizácie merania. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, rodičov týchto žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zúčastnených škôl. Výskum PIRLS skúma viaceré procesy porozumenia a práce s textom rozličného typu. Hlavné testovanie bude po prvýkrát na Slovensku prebiehať nielen v papierovej, ale aj v elektronickej podobe. Podrobné informácie o medzinárodnej štúdii z dielne OECD PIRLS sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pirls.
 3. Na jeseň 2020 sa začne príprava pilotného testovania medzinárodnej štúdie IEA ICCS 2022. Administráciu pilotného merania v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami a osemročnými gymnáziami v období od 23. novembra do 4. decembra 2020. Školy zapojené do merania budú oslovené v mesiaci august 2020. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov zúčastnených škôl. Výskum IEA ICCS je zameraný na občianske vzdelávanie a občiansku výchovu žiakov 8. ročníka ZŠ, resp. zodpovedajúceho ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Informácie o štúdii ICCS sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/iccs.
 4. V roku 2019 sa v 59 krajinách sveta uskutočnil siedmy cyklus medzinárodného výskumu IEA TIMSS 2019 (medzinárodná štúdia sa zameriava na zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied žiakov 4. ročníka ZŠ). V decembri 2020 bude zverejnená medzinárodná správa spolu s krátkou správou venovanou ďalším zisteniam štúdie z pohľadu Slovenska a vo februári 2021 medzinárodná databáza štúdie TIMSS 2019. Podrobné informácie o medzinárodnej štúdii z dielne OECD TIMSS sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/timss.

4. Súťaže

(zákon 596/2003 § 14 ods. 3)

 1. Organizačné poriadky súťaží schválené MŠVVaŠ SR sú zverejnené na https://www.minedu.sk/organizacne-poriadky-sutazi-deti-materskych-skol-ziakov-zakladnych-skol-zakladnych-umeleckych-skol-a-strednych-skol/
 2. Zoznam športových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR je zverejnený na www.minedu.sk v menu Šport/Povinne zverejňované a iné informácie/Zoznam súťaží a na www.skolskysport.sk v časti Aktuality. Prihlasovanie škôl prebieha prostredníctvom www.skolskysport.sk, kde sú zverejnené aj platné pravidlá a propozície v menu danej súťaže.

5. Účinnosť

Organizačné pokyny pre školský rok 2020/2021 nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020.