Vitajte

Ukončenie školského roku 2019/2020 Logo školy 30.6.2020 sme ukončili nezvyčajný školský rok, na ktorý budeme isto spomínať. Nekonali sa písomné ani ústne maturitné skúšky, prijímacie skúšky do 1. ročníka, všetko bolo iné v dôsledku pandémie spôsobenej koronavírusom COVID 19 ...viac
 
Biodiverzita do škôl Žiaci III.B pri natieraní debien na vyvýšené záhony Projekt Biodiverzita do škôl podporuje na školách zmenu školských areálov smerom k zvýšeniu rozmanitosti vedúcej k lepšej mikroklíme v areáli školy a vytvoreniu zaujímavého vzdelávacieho priestoru pre žiakov ...viac
 
Oznam Čierna stuha

Posledná rozlúčka s naším kolegom Mgr. Petrom Černom sa uskutoční 1. júla 2020 o 15:00 na miestnom cintoríne v Zlatých Moravciach. Pred tým o 14:00 bude svätá omša za zomrelého vo farskom kostole sv. Michala archanjela.

 
Parte S hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že náš drahý kolega, priateľ Mgr. Peter Černo zomrel nečakane a bez rozlúčky dňa 28.6.2020.
 
Jazykový kvet – celoslovenské finále Aj v poslednom školskom mesiaci žiaci zúročili svoje znalosti cudzích jazykov a zúročili plody svojej ťažkej práce. Konalo sa celoslovenské finále literárno-dramatickej súťaže Jazykový kvet, do ktorej sa zapojili Marianna Horvátová, Elizabeta Debnárová a Simon Stopper ...viac
Oznam - obnovenie vyučovania - zmena (17.6.2020) Logo školy

Na základe informácie zverejnenej ministrom školstva na webovom sídle MŠVVaV SR www.minedu.sk a odporúčaní odboru školstva NSK Vám oznamujeme, že
nástup žiakov do školy je v dňoch 29.6. a 30.6.2020.

Dochádzka žiakov v tomto období je dobrovoľná.

Informácie a dané dokumenty sú zverejnené v AsC agende.
Kontakt na vedenie školy 037/6423015, e-mail gymzmjk@stonline.sk

Zlaté Moravce, 17.6.2020, RNDr. Renáta Kunová, PhD., riaditeľka školy

 
Oznam - obnovenie vyučovania Logo školy

Na základe pokynov ministra školstva s požiadavkami všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia a podmienok prispôsobené mimoriadnej epidemiologickej situácii spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2 v SR oznamujeme:

Obnovenie vyučovania na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020.
Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná.

PRÍSNY ZÁKAZ VSTUPU do budovy nepovolaným osobám až do odvolania.

Kontakt na vedenie školy 037/6423015, e-mail gymzmjk@stonline.sk

 
Druhé kolo prijímacích skúšok
Logo školy

Riaditeľka Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v zmysle § 66, odst. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) rozhodla, že sa v škole bude konať prijímacie konanie v II. termíne na nenaplnený počet miest.

Prijímacie konanie je od 20.6 do 23.6.2020.

Počet voľných miest: 1

Prihlášku je nutné zaslať do 19. júna 2020.

Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.

Kritériá pre prijatie: NOVÉ KRITÉRIÁ na prijímacie konanie do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2020/2021 (.pdf, 400 kB)

Do prvého ročníka bude na základe obidvoch prijímacích skúšok prijatých 50 žiakov.

 
Oznam! Logo školy

Podľa pokynov ministra školstva zo dňa 29.4.2020 citujem
„3.6. Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.“

V zmysle tohto pokynu oznamujeme ku dňu 4.6.2020
počet obsadených miest 49,
počet voľných miest 1.

Na jedno voľné miesto škola koná II. kolo prijímacieho konania - prihlášku na štúdium je možné podať do 19. júna 2020.

Zlaté Moravce, 4.6.2020, RNDr. Renáta Kunová, PhD.

 
Maturity v školskom roku 2019/2020 trochu inak... (.pdf, 223 kB) Logo školy V tomto školskom roku 2019/20 nás prekvapil nečakaný hosť – koronavírus menom COVID 19, ktorý k nám prišiel bez pozvania z ďalekej Číny. Zmenil život navôkol a dotklo sa to aj všetkých typov škôl, teda aj nás ...viac (.pdf, 223 kB)
 
Pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (.pdf, 900 kB) Logo školy Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré bolo aktualizované 20.04.2020 vydalo riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa po vzájomnej dohode s vyučujúcimi (pedagogická rada 4.5.2020) kritériá na hodnotenie a klasifikáciu na konci školského roka 2019/20 ...viac (.pdf, 900 kB)
 
OZNAM! (.pdf, 687 kB) Logo školy Milí uchádzači, vážení rodičia!
Podľa pokynov MŠ VVaŠ SR v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 a podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.4.2020 ...viac (.pdf, 687 kB)
 
Športujeme aj v čase pandémie Koláž z fotiek z domáceho cvičenia žiačky III.A Možno by sa zdalo, že spolu s prerušením vyučovania ustala aj športová/pohybová aktivita našich študentov. U mnohých je to práve naopak. Naši žiaci dokázali prekvapiť rôznorodosťou a tiež vynachádzavosťou pri cvičení v domácom prostredí ...viac
 
Úspechy žiakov Gymnázia Janka Kráľa v súťažiach a predmetových olympiádach Napriek mimoriadnej situácii, ktorá zasiahla naše školstvo, viacerí študenti GJK dosiahli vynikajúce úspechy v krajských kolách predmetových olympiád a v celoštátnych súťažiach ...viac
Esej Jána Johanidesa 2020 Nápis: Esej Jána Johanidesa 2020 – Máme výsledky a fotografia Jána Johanidesa Esej Jána Johanidesa je celoslovenská súťaž stredoškolákov v písaní esejí. Do jubilejného 10. ročníka sa zapojilo aj naše Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Súťažilo v nej 59 stredných škôl z celého Slovenska so 124 esejami ...viac
 
Jazykový kvet – krajské finále Miniatúra diplomu udeleného v súťaži Jazyková kvet Počas mesiaca apríl skupina našich žiakov prezentovala svoju vášeň k próze, poézii a dráme. Prebehlo krajské finále súťaže Jazykový kvet, kde boli úspešní a umiestnili sa na prvých miestach vo viacerých kategóriách ...viac
 
Milí maturanti, Logo školy na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 23.4.2020 sa ústne maturitné skúšky 2020 konajú administratívnou formou. Na základe tohto rozhodnutia Vám riaditeľstvo školy dáva do pozornosti nasledovné: ...viac
 
Oznam pre rodičov, žiakov a učiteľov! (.pdf, 119 kB) Logo školy

Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (aktualizácia)

 
Pohľadnica s maľovanými vajíčkami v tráve a textom: Želáme Vám krásne a pokojné veľkonočné sviatky
 
Oznam pre rodičov, žiakov a učiteľov! (.pdf, 106 kB) Logo školy

Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

 
Oznam! Logo školy

Milé kolegyne, kolegovia, vážení rodičia, milé žiačky a žiaci!
Riaditeľka Gymnázia Janka Kráľa oznamuje, že škola bude
zatvorená až do odvolania
nariadením vlády SR a ministra školstva.
Vzdelávanie žiakov bude pokračovať elektronicky prostredníctvom AsC agendy a iných vzdelávacích portálov.

Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodol o prerušení vyučovania na základných a stredných školách až do odvolania.
Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia!
Ústne maturity by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, najneskôr do 30. júna.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

O ďalších zmenách Vás budeme včas informovať.

 
Oznam! Logo školy

Riaditeľka školy oznamuje všetkým žiakom i zamestnancom školy, že dňa 13.3.2020 (piatok) podľa § 150 ods. 5 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

 
Oznam! Logo školy

Z dôvodu mimoriadnej situácie pre nákazu koronavírusom COVID-19 vyhlásenej krízovým štábom vlády SR na celom území Slovenska sa ruší vyučovanie od 16.3. do 27.3.2020.

 
Oznam - rodičovské združenie zrušené Logo školy

Z dôvodu mimoriadnej situácie pre nákazu koronavírusom COVID-19 vyhlásenej krízovým štábom vlády SR na celom území Slovenska rušíme rodičovské združenie všetkých tried Gymnázia Janka Kráľa.

Nový termín Vám včas oznámime.

RNDr. Renáta Kunová, PhD., riaditeľka školy

 
Usmernenie pre školy a školské zariadenia č. 3 (.pdf, 774 kB) Logo školy V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9.3.2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.

Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy.
 
Oznam - rozhodnutia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 Logo školy Izolácia v domácom prostredí (.pdf, 2,74 MB)

Zákaz hromadných podujatí (.pdf, 1,65 MB)

Usmernenie o karanténe (.pdf, 227 kB)
 
Usmernenie pre školy a školské zariadenia č. 2 (.pdf, 608 kB) Logo školy V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6.3.2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy.

Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy.
 
Usmernenie pre školy a školské zariadenia (.pdf, 482 kB) Logo školy V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia.