Predmetová komisia cudzích jazykov

Vlajky anglicky hovoriacich krajín

Zloženie predmetovej komisie cudzích jazykov:

Predseda PK: Mgr. Alena Rakovská

Sekcia anglického jazyka:

 • Mgr. Alena Rakovská, ANJ, Anglická a americká literatúra
 • Mgr. Andrea Holecová, ANJ, Európske štúdiá
 • Mgr. Monika Taligová, ANJ, Informatika

Sekcia nemeckého, ruského a francúzskeho jazyka:

 • Mgr. Viera Mihalková, NEJ, RUJ, OBN - vedúca sekcie
 • Mgr. Alena Končalová, NEJ, RUJ, OBN
 • Mgr. Elena Ujčíková, FRJ, Dejepis
 • PaedDr. Viera Šedíková RUJ, Geografia
 • PaedDr. Anna Havetová RUJ, OBN

Cieľom činnosti PK je neustále skvalitňovať výučbu cudzieho jazyka, využívať nové metódy a prostriedky, podnecovať žiakov a zvyšovať ich snahu o osvojenie si cudzieho jazyka a o neustále zdokonaľovanie sa v ňom.

Vo výchovnom pôsobení na hodinách CUJ venujeme pozornosť chovaniu sa žiaka, jeho vzťahu k iným a k sebe samému.

Pri vyučovaní cudzieho jazyka používame moderné učebnice a doplnkové výučbové prostriedky k nim, aplikujeme činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov a venujeme pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka.

Začíname používať jazykové portfólio ako nástroj sebahodnotenia a podpory učenia sa jazykov.

Prehlbujeme spoluprácu s vysokoškolským prostredím. S Filozofickou fakultou UKF sa zapájame do projektu Mladý prekladateľ a rozbiehame spoluprácu s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity.

Zapájame žiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporujeme tak jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy.

Dokumenty:

 • Zákon č.245/2008
 • Štátny vzdelávací program pre predmet anglický, nemecký, ruský a francúzsky jazyk ISCED 3A, ISCED 2A
 • Školský vzdelávací program

Akcie pripravované PK CUJ:

 • Olympiády v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku
 • Mladý prekladateľ
 • Brána jazykov otvorená - pri príležitosti Európskeho dňa jazykov
 • Škola trochu inak
 • Návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku
 • Edukatívny jazykový projekt: študijný pobyt vo VB
 • Jazykový kvet
 • Exkurzia do Viedne a do Brodzian

Projekty

Odporúčané stránky pre maturantov: