Vitajte

Deň jablčníkov Pri príležitosti Medzinárodného dňa jabĺk vyhlasujeme súťaž o ten najlepší jablčník!
KEDY: 21.10.2021
KDE: NA 1. POSCHODÍ PRI SCHODISKU
Vyhodnotenie súťažných jablčníkov sa bude konať cez veľkú prestávku. Svoj jablčník môžeš priniesť hneď ráno v deň vyhodnotenia do zborovne. ... plagát
 
Brána jazykov otvorená na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Brána jazykov otvorená na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Príznačný názov, ktorý si Gymnázium Janka Kráľa zvolilo pre svoju súťaž, je nielen titulom Komenského pedagogického spisu, ale symbolicky predstavuje jednu zo vstupeniek do sveta vzdelaných ľudí. Tú vstupenku získavajú všetci žiaci, ktorí sa zúčastnia súťažnej aktivity konanej pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. ... viac
 
Projekt Eko Alarm na Gymnáziu Janka Kráľa Projekt Eko Alarm na Gymnáziu Janka Kráľa Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách. Naša škola získala nádoby na trojzložkový triedený zber. Modrú na papier, žltú na plasty a tretiu na bioodpad alebo zmesový odpad (podľa vlastného rozhodnutia školy). Všetky koše sú vyrobené z druhotných surovín a sú vyrábané na Slovensku. ... viac
 
Gymnazisti Janka Kráľa pomáhali so zbierkou Biela pastelka Gymnazisti Janka Kráľa pomáhali so zbierkou Biela pastelka aktualizované Biela pastelka je verejná zbierka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. ... viac
 
V našej jedálni objednávame stravu online strava.cz V našej jedálni objednávame stravu online.
Viac informácií »
 
Brána jazykov otvorená Logo školy

Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce Vás pozýva na 8. ročník jazykovej súťaže BRÁNA JAZYKOV OTVORENÁ pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 22.9.2021 od 9:00 h.


  • súťažia trojčlenné družstvá žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ
  • súťažné družstvá hravou formou riešia na stanovištiach zaujímavé úlohy v cudzích jazykoch, za ktoré zbierajú body
  • najúspešnejšie družstvá budú ocenené
Viac informácií na plagáte »
Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022 Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022 Začiatok nového školského roka bol odlišný od predchádzajúcich rokov, nezačali sme ho v historickej aule, ale na neobvyklom priestore – na našom školskom dvore. Dôvodom sú pretrvávajúce protipandemické opatrenia. ... viac
 
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Logo školy

Na základe Školského semaforu Vám zasielame informácie k nástupu do školy.

Rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (príloha).

V zelených okresoch rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola nachádza v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.

Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

  1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE),
  2. poslať scan e-mailom „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti “,
  3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára.

Príloha:

Oznam - samotestovanie (.pdf, 365 kB) Logo školy Milí rodičia, žiaci, ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách ...viac (.pdf, 365 kB)