Organizačné pokyny MŠVVaŠ SR pre školský rok 2021/2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa §150, ods. 6 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) vydáva nasledovné záväzné pokyny k organizácii školského roka 2021/2022:

1. Organizácia školského roka

(zákon 245/2008 Z.z., § 150 ods. 6)

1.1. Obdobie školského vyučovania

 1. Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2022 (piatok).
 2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (streda).

1.2. Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2021 (streda) 28. október - 29. október 2021 2. november 2021 (utorok)
vianočné 22. december 2021 (streda) 23. december 2021 – 7. január 2022 10. január 2022 (pondelok)
polročné 3. február 2022 (štvrtok) 4. február 2022 (piatok) 7. február 2022 (pondelok)
jarné 25. február 2022 (piatok) 28. február – 4. marec 2022 7. marec 2022 (pondelok)
veľkonočné 13. apríl 2022 (streda) 14. apríl – 19. apríl 2022 20. apríl 2022 (streda)
letné 30. jún 2022 (štvrtok) 1. júl – 2. september 2022 5. september 2022 (pondelok)

2. Maturitná skúška

(§76 a §77 zákona č. 245 / 2008 Z. z., vyhláška Ministerstva školstva SR č. 318/2008 Z. z.)

 1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:
  1. slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2022 (utorok),
  2. cudzie jazyky dňa 16. marca 2022 (streda),
  3. matematika dňa 17. marca 2022 (štvrtok),
  4. slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 18. marca 2022 (piatok).
 2. Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 5. – 8. apríl 2022.
 3. Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2021 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2022. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2021, resp. 2022.
 4. Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné OŠ OÚ v čase od 23. mája 2022 do 10. júna 2022.
 5. Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

3. Medzinárodné merania

(§ 154 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z.)

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zabezpečuje medzinárodné merania na hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania, do ktorých sa Slovenská republika zapája. Príprava hlavných a pilotných meraní bude prebiehať v mesiacoch september až november 2021, kedy budú tiež oslovené vybrané základné a stredné školy. Vybraným školám poskytne NÚCEM všetky potrebné materiály a pokyny k realizácii merania a všetky súvisiace dotazníky. Školy, ktoré boli príslušným medzinárodným centrom vybrané do administrácie, sú povinné sa do merania zapojiť a zúčastniť sa ho.

Administrácia hlavného merania medzinárodnej štúdie OECD PISA 2022 (čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ) sa uskutoční v elektronickej podobe v období apríl – máj 2022. Hlavnou doménou štúdie PISA 2022 je matematická gramotnosť. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov a riaditeľov zúčastnených škôl. Podrobné informácie o medzinárodnej štúdii OECD PISA sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa.

Administrácia hlavného merania medzinárodnej štúdie IEA ICCS 2022 zameranej na občianske vzdelávanie a občiansku výchovu žiakov 8. ročníka základnej školy, resp. zodpovedajúceho ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR, sa uskutoční v období marec – apríl 2022 v elektronickej podobe. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov zúčastnených škôl. Informácie o štúdii ICCS sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/iccs.

Administrácia pilotného merania medzinárodnej štúdie IEA TIMSS 2023 zameranej na zisťovanie matematických a prírodovedných vedomostí a zručností žiakov 4. ročníka základnej školy v SR sa uskutoční v elektronickej podobe v období február – marec 2022. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, rodičov žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zúčastnených škôl. Informácie o štúdii TIMSS sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/timss.

4. Súťaže

Predmetové súťaže, umelecké súťaže, súťaže v odborných teoretických vedomostiach a praktických zručnostiach, súťaže pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, súťaže pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín a športové súťaže sa riadia smernicou č. 23/2017 o súťažiach, ktorá bola vydaná v súlade s ustanovením § 14 ods. 6 písm. n) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a § 5 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. Jednotlivé súťaže sa zároveň riadia ich organizačnými poriadkami a metodicko-organizačnými pokynmi.

Informácie o zdrojoch poznania a dát

 1. Aktuálny prehľad celoštátnych kôl súťaží (okrem športových súťaží) finančne podporovaných MŠVVaŠ SR je zverejnený na https://www.minedu.sk/prehlad- celostatnych-kol-sutazi-deti-a-ziakov-skol-financne-podporovanych-ministerstvom- skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/
 2. Termínovník a prihlášky na súťažné kolá predmetových olympiád: www.olympiady.sk
 3. Organizačné poriadky súťaží detí materských škôl, žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl sú zverejnené na https://www.minedu.sk/organizacne- poriadky-sutazi-deti-materskych-skol-ziakov-zakladnych-skol-zakladnych-umeleckych- skol-a-strednych-skol/
 4. Zoznam športových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR je zverejnený na www.olympiady.sk v časti Aktuality, kde sa nachádzajú aj informácie o práci s portálom, vrátane prihlasovania škôl. Platné pravidlá a propozície sú zverejnené v menu danej súťaže.

Priority/odporúčania

 1. Začínajúcim učiteľom sa odporúča využiť konzultácie a poradenstvo, ktoré v oblasti súťaží poskytuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
 2. Odporúčame riaditeľom škôl vzhľadom k GDPR zaradiť do informovaného súhlasu rodiča aj súhlas s poskytnutím osobných údajov žiaka tretím stranám (organizátorom súťaží) v súvislosti s účasťou žiaka na školských športových súťažiach vrátane projektov Slovenského olympijského a športového výboru – Olympijský odznak všestrannosti (OLOV), program vzdelávania o olympijských hodnotách (OVEP) a Olympijský deň.

5. Účinnosť

Organizačné pokyny pre školský rok 2021/2022 nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2021.