Organizačné pokyny MŠVVaŠ SR pre školský rok 2023/2024

1. Organizácia školského roka

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné pokyny k organizácii školského roka 2023/2024.

1.1. Obdobie školského vyučovania

 1. Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda).
 2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

1.2. Školské prázdniny v školskom roku 2023/2024

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2023 (piatok) 30. október - 31. október 2023 2. november 2023 (štvrtok)
vianočné 22. december 2023 (piatok) 23. december 2023 – 7. január 2024 8. január 2024 (pondelok)
jarné 1. marec 2024 (piatok) 4. marec – 8. marec 2024 11. marec 2024 (pondelok)
veľkonočné 27. marec 2024 (streda) 28. marec – 2. apríl 2024 3. apríl 2024 (streda)
letné 28. jún 2024 (piatok) 1. júl – 1. september 2024 2. september 2024 (pondelok)

2. Prijímacie skúšky na stredné školy na školský rok 2024/2025

Na základe § 66 ods. 5 – 6 a § 68 ods. 1 a ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. sa určujú termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania takto:

Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

Prvý termín

Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 2. máj 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2024.

Druhý termín

 1. Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje na 6. máj 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 7. máj 2024.
 2. Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
 3. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Ďalší termín

na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.) je 18. jún 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024.

 1. Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
 2. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

3. Maturitná skúška

Na základe § 77 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva riadne, náhradné a opravné termíny externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (ďalej len „PFIČ MS“) takto:

 • Riadny termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční od 12. marca 2024 (utorok) až 15. marca 2024 (piatok).
 • Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. september 2023.
 • Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2024 a 3. – 6. september 2024.
 • Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. september 2023 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2024.
 • Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 1. – 31. október 2023.
 1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:
  1. slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 12. marca 2024 (utorok),
  2. cudzie jazyky dňa 13. marca 2024 (streda),
  3. matematika dňa 14. marca 2024 (štvrtok),
  4. slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2024 (piatok).
 2. Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 3. – 5. apríl 2024.
 3. Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2023.
 4. Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS.
 5. Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

4. Medzinárodné merania

Slovenská republika sa zapája aj do medzinárodných štúdií na hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania (§ 154 zákona č. 245/2008 Z. z.), ktoré zabezpečuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

 1. Administrácia hlavného merania medzinárodnej štúdie IEA TIMSS 2023 zameranej na zisťovanie matematických a prírodovedných vedomostí a zručností žiakov 4. ročníka ZŠ v SR prebehne v elektronickej podobe v období apríl – máj 2023. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, rodičov žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zúčastnených škôl. Informácie o štúdii TIMSS.
 2. Príprava hlavných a pilotných meraní bude prebiehať v mesiacoch september až december 2023, kedy budú tiež oslovené vybrané základné a stredné školy. Vybraným školám budú poskytnuté všetky potrebné materiály a pokyny na realizáciu merania a všetky súvisiace dotazníky. Školy, ktoré boli príslušným medzinárodným centrom vybrané do administrácie, sú povinné sa do merania zapojiť a zúčastniť sa na ňom (§ 154, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.).
 3. Administrácia hlavného merania medzinárodnej štúdie OECD TALIS 2024 monitorujúcej vplyv vzdelávacej politiky na prácu učiteľov a vyučovanie, ktorá je realizovaná formou on-line dotazníkového prieskumu učiteľov a riaditeľov škôl ISCED 2, prebehne v elektronickej podobe v mesiaci marec 2024. Informácie o štúdii TALIS.
 4. Administrácia pilotného merania medzinárodnej štúdie OECD PISA 2025 zameranej na zisťovanie výsledkov vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ sa bude realizovať v SR v elektronickej podobe v mesiaci apríl 2024. Informácie o štúdii PISA.
 5. roku 2022 sa v 85 krajinách sveta uskutočnil ôsmy cyklus medzinárodného výskumu OECD PISA 2022. V decembri 2023 bude zverejnená medzinárodná správa spolu s krátkou správou venovanou ďalším zisteniam štúdie z pohľadu Slovenska. Informácie o štúdii PISA.
 6. V roku 2022 sa v 23 krajinách sveta uskutočnil tretí cyklus medzinárodného výskumu IEA ICCS 2022 (občianske vzdelávanie a občianska výchova žiakov 8. ročníka ZŠ, resp. zodpovedajúceho ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom). V decembri 2023 bude zverejnená medzinárodná správa spolu s krátkou správou venovanou ďalším zisteniam štúdie z pohľadu Slovenska. Informácie o štúdii ICCS.

5. Účinnosť

Organizačné pokyny pre školský rok 2023/2024 nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023.

Zdroj: Sprievodca školským rokom 2023/2024 (MŠVVaŠ SR)