Predmetová komisia spoločenských vied a športu

Ruky skladajúce Zem z puzzle

Členovia:

 • PaedDr. Viera Šedíková, RJ - GEO
 • PaedDr. Anna Havetová, ON - RJ
 • Mgr. Alena Končalová, NJ - RJ - ON
 • Mgr. Ľudmila Minárová, BIO - TV
 • RNDr. Renáta Kunová, PhD., MAT - BIO
 • Mgr. Viera Mihalková, NJ - RJ - ON

Hlavné úlohy:

Hlavnou funkciou vzdelávacej oblasti je aktívny prístup k reflektovaniu minulej a súčasnej spoločenskej skutočnosti z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej a celosvetovej perspektívy.

Prostredníctvom vzdelávacej oblasti sa žiaci zoznamujú s najvýznamnejšími historickými, geografickými a spoločenskými procesmi a javmi, ktoré sa premietajú do každodenného života a naučia sa vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou. Žiaci sa učia o minulosti svojho národa a národov Európy a sveta, poznávajú prírodné aj spoločenské charakteristiky svojej vlasti a regiónov sveta, čo vplýva na utváranie pozitívnych občianskych postojov. Žiaci sa oboznamujú so spôsobom a tradíciami ľudí v rôznych častiach sveta, so svetom detí i dospelých, osvojujú si pravidlá a normy správania doma, v škole a na verejnosti. Učia sa orientovať v čase a priestore a pochopiť vlastné miesto a úlohu v spoločnosti. Získavajú vzťah k vlasti a súčasne rozvíjajú a upevňujú si vedomie príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu.

V predmete telesná výchova sa vyučujúci snažia:
- porozumieť zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrať zodpovednosť za svoje zdravie,
- vedieť hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti jednotlivca,
- osvojiť si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím,
- vedieť aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti,
- porozumieť pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení,
- byť schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať si svoj pohybový režim a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných,
- rozumieť vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej a regeneračnej funkcii športových činností,
- osvojiť si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti poskytnutia prvej pomoci,
- racionálne jednať pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného ohrozenia.

Dokumenty:

 • ŠPÚ / Štátny vzdelávací program / ŠVP pre gymnáziá / Človek a spoločnosť
 • ŠPÚ / Štátny vzdelávací program / ŠVP pre gymnáziá / Človek a hodnoty
 • Školský vzdelávací program
 • Školský zákon

Maturita

Výsledky maturitných skúšok:

Počas celého štúdia pracujeme tak, aby naši žiaci úspešne zvládli maturitnú skúšku z jednotlivých predmetov PK. Žiaci, ktorí si zvolili predmety PK ako maturitné, dosahujú veľmi dobré výsledky z maturitnej skúšky.

Cieľové požiadavky:

http://www.statpedu.sk/sk/Cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/Platne-od-sk-r-2013-2014.alej

Maturita z geografie:

http://www.statpedu.sk/files/documents/cp-2013-2014/cp_geografia_2013_2014.pdf

Maturita z občianskej náuky a náuky o spoločnosti:

http://www.statpedu.sk/files/documents/cp-2013-2014/cp_obcianska_nauka_2013_2014.pdf

Aktivity PK:

Exkurzie:

V rámci PK sa zorganizovala exkurzia:

 • Bratislava - NR SR, žiaci maturitných ročníkov

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Vyučujúci PK pripravili nasledovné prednášky:

 • Kilimandžáro - prednášajúcim bol PaedDr. RNDr. Ján Veselovský, PhD. z Katedry geografie a regionálneho rozvoja UKF v Nitre,
 • Nitriansky samosprávny kraj a EU - prednášajúcim bol poslanec NR SR a NSK Mgr. Marián Kéry.

Projekt:

Členovia PK sú zapojení do projektu – Prevencia kriminality „Bezpečná škola“ a Zelená škola.

Olympiády a súťaže:

Geografická olympiáda - kategória A, B, Z:

Do kategórií A, B sa prihlásili 2 žiaci – Jakub Chrenko z II. A triedy, Adam Švec zo IV. A triedy. Študenti vypracovali predpísanú prácu geografickej olympiády a študovali materiály potrebné pri písaní testov GO.

Školské kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo 9.1.2018.

Krajské kolo sa uskutočnilo 19.2.2018 v budove Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Žiak Jakub Chrenko sa umiestnil na 1. mieste vo svojej kategórii a postúpil do CK GO. Žiak Adam Švec sa umiestnil v KK GO vo svojej kategórii na 3. mieste.

Celoslovenské kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo v Bratislave. Žiak Jakub Chrenko sa umiestnil na peknom 10. mieste.

Žiakov pripravovala PaedDr. Viera Šedíková

Geografická olympiáda – kategória E, F:

Krajské kolo sa uskutočnilo 12.4.2018 v GJK v Zlatých Moravciach.

Olympiáda ľudských práv:

Školské kolo sa uskutočnilo 9.12.2017. V školskom kole bolo 5 žiakov.

Krajské kolo sa uskutočnilo 8.2.2017 vo Vrábľoch. Do krajského kola OĽP postúpila žiačka Zuzana Majlátová zo IV. A triedy.

Žiakov pripravovala PaedDr. Anna Havetová

Súťaž Mladý Európan:

Regionálne kolo sa konalo 17.4. 2018 v Nitre. Zúčastnili sa ho žiaci Juraj Gajdoš a Adam Podoba z III. A triedy, Sabína Barcíková z III. B triedy. Umiestnili sa na 5. mieste.

Žiaci sa zapojili do elektronickej olympiády o EÚ, v ktorej žiak Adam Podoba z III. A triedy dosiahol úspešnosť 79,5 percent.

Žiakov pripravovala PaedDr. Anna Havetová

Žiaci Andrej Gregora zo IV. A a Vanesa Eliášová zo IV. B triedy sa 14.11.2017 zúčastnili Filozofickej olympiády v Ružomberku na Katolíckej univerzite. Písali esej na vybranú tému.

Informácie o olympiádach nájdete na:

Ukážky žiackych prác

Športové súťaže – umiestnenia

Súťaž

Žiaci

Obvodné kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

Cezpoľný beh

M. Brenkus

 

1. miesto

2. miesto

 

 

S. Kruľák

 

1. miesto

2. miesto

 

 

J.  Šabo

 

1. miesto

2. miesto

 

Cezpoľný beh

D. Kmeťová

 

2. miesto

 

 

 

N. Tonková

 

2. miesto

 

 

 

A. Obertová

 

2. miesto

 

 

Bedminton

A. Gregora

 

2. miesto

 

 

 

M. Tonkovič

 

2. miesto

 

 

 

P.  Kňažík

 

2. miesto

 

 

Bedminton

D. Kmeťová

 

4. miesto

 

 

 

N. Tonková

 

4. miesto

 

 

 

S. Barcíková

 

4. miesto

 

 

Florbal

J. Bánsky

 

1. miesto

4. miesto

 

 

J. Benčať

 

1. miesto

4. miesto

 

 

M. Brenkus

 

1. miesto

4. miesto

 

 

A. Ďurdiak

 

1. miesto

4. miesto

 

 

S. Ferenc

 

1. miesto

4. miesto

 

 

J. Gajdoš

 

1. miesto

4. miesto

 

 

A. Kováč

 

1. miesto

4. miesto

 

 

A.Gregora

 

1. miesto

4. miesto

 

 

A. Hrúzik

 

1. miesto

4. miesto

 

 

M. Švába

 

1. miesto

4. miesto

 

 

P. Škvarek

 

1. miesto

4. miesto

 

 

M. Škvarek

 

1. miesto

4. miesto

 

 

M. Tonkovič

 

1. miesto

4. miesto

 

Florbal

S. Barcíková

 

2. miesto

 

 

 

E. Barteková

 

2. miesto

 

 

 

J. Dudášová

 

2. miesto

 

 

 

B. Galabová

 

2. miesto

 

 

 

M.Gutmanová

 

2. miesto

 

 

 

M. Halásová

 

2. miesto

 

 

 

M. Juríková

 

2. miesto

 

 

 

A. Lukáčová

 

2. miesto

 

 

 

S. Minárová

 

2. miesto

 

 

 

N. Ondrejmišková

 

2. miesto

 

 

 

N. Tonková

 

2. miesto

 

 

 

D. Kmeťová

 

2. miesto

 

 

Aerobik

B. Minárová

 

 

účasť

 

 

S. Barcíková

 

 

účasť

 

 

L. Furdová

 

 

účasť

 

 

H. Krausová

 

 

účasť

 

 

A. Chrenová

 

 

účasť

 

 

V. Hochreiterová

 

 

účasť

 

 

J. Dudášová

 

 

účasť

 

 

A. Obertová

 

 

účasť

 

 

N. Tonková

 

 

účasť

 

 

D. Kmeťová

 

 

účasť

 

 

V. Dubcová

 

 

5. miesto

účasť

Futsal

A. Gregora

 

3. miesto

 

 

 

A. Kováč

 

3. miesto

 

 

 

A. Hrúzik

 

3. miesto

 

 

 

L. Havran

 

3. miesto

 

 

 

R.  Koprda

 

3. miesto

 

 

 

M. Géci

 

3. miesto

 

 

 

S. Kruľák

 

3. miesto

 

 

 

F. Kabát

 

3. miesto

 

 

 

E. Barát

 

3. miesto

 

 

 

J. Šabo

 

3. miesto

 

 

Stolný tenis

M. Tonkovič

 

1. miesto

2. miesto

 

 

T. Trubačik

 

1. miesto

2. miesto

 

 

A. Kováč

 

1. miesto

2. miesto

 

Stolný tenis

A. Kramárova

 

2. miesto

 

 

 

J. Trubačiková

 

2. miesto

 

 

 

J. Malá

 

2. miesto

 

 

Basketbal

S. Barcíková

 

2. miesto

 

 

 

M. Gutmanová

 

2. miesto

 

 

 

S. Minárová

 

2. miesto

 

 

 

B. Galabová

 

2. miesto

 

 

 

N. Tonková

 

2. miesto

 

 

 

D. Kmeťová

 

2. miesto

 

 

 

J. Lukáčová

 

2. miesto

 

 

 

M. Halásová

 

2. miesto

 

 

Basketbal

A. Kováč

 

2. miesto

 

 

 

A. Gregora

 

2. miesto

 

 

 

T. Hudák

 

2. miesto

 

 

 

J. Gajdoš

 

2. miesto

 

 

 

M. Švába

 

2. miesto

 

 

 

M. Milan

 

2. miesto

 

 

 

P. Kňažík

 

2. miesto

 

 

 

J. Hlavačka

 

2. miesto

 

 

 

R. Herda

 

2. miesto

 

 

 

S. Kruľák

 

2. miesto

 

 

Volejbal

S. Barcíková

 

1.miesto

4. miesto

 

 

P. Bošanská

 

1.miesto

4. miesto

 

 

V. Dubcová

 

1.miesto

4. miesto

 

 

M. Halásová

 

1.miesto

4. miesto

 

 

A. Chrenová

 

1.miesto

4. miesto

 

 

D. Juríková

 

1.miesto

4. miesto

 

 

A. Kramárová

 

1.miesto

4. miesto

 

 

T. Milanová

 

1.miesto

4. miesto

 

 

V. Škulová

 

1.miesto

4. miesto

 

 

J. Trubačiková

 

1.miesto

4. miesto

 

 

H. Krausová

 

1. miesto

4. miesto

 

Volejbal

J. Bánsky

 

2.miesto

 

 

 

R. Furiel

 

2.miesto

 

 

 

T. Trubáčik

 

2.miesto

 

 

 

J. Gajdoš

 

2.miesto

 

 

 

M. Švába

 

2.miesto

 

 

 

M. Tonkovič

 

2.miesto

 

 

 

Š. Kováč

 

2.miesto

 

 

 

J. Kraus

 

2.miesto

 

 

 

M. Milan

 

2. miesto

 

 

 

S. Kruľák

 

2.miesto

 

 

Orientačný beh

N. Tonková

 

1.miesto

2.miesto

 

 

D. Kmeťová

 

1. miesto

2.miesto

???

 

J. Trubačiková

 

1. miesto

2.miesto

???

 

A. Obertová

 

1. miesto

2.miesto

 

 

T. Trubáčik

 

1. miesto

1. miesto

5. miesto

 

Š. Gajdoš

 

1. miesto

1. miesto

5. miesto

 

A. Jelínek

 

1. miesto

1. miesto

5. miesto

 

R. Koprda

 

1. miesto

 

 

Orientačný beh

M. Brenkus

 

3. miesto

 

 

 

J. Bánsky

 

3. miesto

1. miesto

5. miesto

 

J. Šabo

 

3. miesto

 

 

 

S. Kruľák

 

3. miesto

 

 

Atletika

 

 

 

 

 

Vrh guľou

A. Bartoš

 

2. miesto

 

 

Skok do výšky

P. Kňažík

 

3. miesto

 

 

Skok do diaľky

S. Minárová

 

3. miesto

 

 

 

P. Kňažík

 

1. miesto

 

 

 

J. Šabo

 

2. miesto

 

 

100 m  M

R. Koprda

 

1. miesto

 

 

 

O. Sládek

 

3. miesto

 

 

100 m Ž

A. Obertová

 

1. miesto

 

 

 

S. Minárová

 

2. miesto

 

 

200 m M

R. Koprda

 

1. miesto

 

 

 

O. Sládek

 

3. miesto

 

 

200 m Ž

A. Obertová

 

1. miesto

 

 

 

S. Minárová

 

3. miesto

 

 

400 m M

S. Kruľák

 

2. miesto

 

 

400 m Ž

M. Juríková

 

3. miesto

 

 

800 m M

T. Trubáčik

 

1. miesto

 

 

 

S. Kruľák

 

3. miesto

 

 

800 m Ž

M. Juríková

 

2. miesto

 

 

 

D. Kmeťová

 

3. miesto

 

 

1500 m Ž

E. Barteková

 

2. miesto

 

 

 

N. Tonková

 

3. miesto

 

 

3000 m M

M. Brenkus

 

1. miesto

 

 

 

J. Šabo

 

2. miesto

 

 

Branný súboj MO

A. Kováč

 

 

3. miesto

 

 

A. Gregora

 

 

3. miesto

 

 

M. Milan

 

 

3. miesto

 

 

J. Gajdoš

 

 

3. miesto

 

 

A. Hrúzik

 

 

3. miesto

 

Kalogathia

V. Dubcová

 

 

9. miesto

 

 

D. Kmeťová

 

 

9. miesto

 

 

N. Tonková

 

 

9. miesto

 

 

A. Jelínek

 

 

9. miesto

 

 

J. Bánsky

 

 

9. miesto

 

 

T. Trubáčik

 

 

9. miesto

 

Veľký futbal

J. Bánsky

 

4. miesto

 

 

 

E. Barát

 

4. miesto

 

 

 

M. Brenkus

 

4. miesto

 

 

 

A. Gregora

 

4. miesto

 

 

 

A. Kováč

 

4. miesto

 

 

 

A. Hrúzik

 

4. miesto

 

 

 

J. Chrenko

 

4. miesto

 

 

 

M. Škvarek

 

4. miesto

 

 

 

R. Koprda

 

4. miesto

 

 

 

M. Novota

 

4. miesto

 

 

 

S. Kruľák

 

4. miesto

 

 

 

O. Sládek

 

4. miesto

 

 

 

J.Šabo

 

4. miesto

 

 

Majstrovstvá okresu Zlaté Moravce v atletike žiakov a žiačok SŠ

Na okresnom kole v atletike stredných škôl sa stretli študenti 2. mája 2018 v Nitre. Prehľad umiestnení našich športovcov:

 • vrh guľou: Adrián Bartoš 2. miesto
 • skok do výšky: Peter Kňažík 3. miesto
 • skok do diaľky: Simona Minárová 3. miesto
 • skok do diaľky: Peter Kňažík - 1. miesto, Juraj Šabo – 2. miesto
 • 100 m muži: Richard Koprda – 1. miesto, Ondrej Sládek – 3. miesto
 • 100 m ženy: Angelika Obertová – 1. miesto, Simona Minárová 2. miesto
 • 200 m muži: Richard Koprda – 1. miesto, Ondrej Sládek – 3. miesto
 • 200 m ženy: Angelika Obertová 1. miesto, Simona Minárová – 3. miesto
 • 400 m muži: Simon Kruľák – 2. miesto
 • 400 m ženy: Marcela Juríková - 3. miesto
 • 800 m muži: Tomáš Trubačik – 1. miesto, Simon Kruľák – 3. miesto
 • 800 m ženy: Marcela Juríková – 2. miesto, Daniela Kmeťová - 3. miesto
 • 1 500 m ženy: Ester Barteková – 2. miesto, Naďa Tonková – 3. miesto
 • 3000 m muži: Marek Brenkus – 1. miesto, Juraj Šabo – 2. miesto

Z uvedeného vyplýva, že naši žiaci dosiahli sedem 1. miest, sedem 2. miest, deväť 3. miest.

Kurzy a cvičenia

Vyučujúci PK v školskom roku 2017/2018 pripravili a zrealizovali nasledovné kurzy a cvičenia:

 • KOŽAZ
 • Účelové cvičenia
 • Lyžiarsky kurz
 • Plavecký kurz