Predmetová komisia spoločenských vied a športu

Členovia:

 • PaedDr. Viera Šedíková, RJ - GEO
 • RNDr. Monika Gáliková, MAT - BIO
 • Mgr. Marián Hodoši, ANJ - DEJ
 • Mgr. Ľudmila Minárová, BIO - TV
 • Mgr. Elena Ujčíková, DEJ - FJ

Hlavné úlohy:

Hlavnou funkciou vzdelávacej oblasti je aktívny prístup k reflektovaniu minulej a súčasnej spoločenskej skutočnosti z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej a celosvetovej perspektívy.

Prostredníctvom vzdelávacej oblasti sa žiaci zoznamujú s najvýznamnejšími historickými, geografickými a spoločenskými procesmi a javmi, ktoré sa premietajú do každodenného života a naučia sa vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou. Žiaci sa učia o minulosti svojho národa a národov Európy a sveta, poznávajú prírodné aj spoločenské charakteristiky svojej vlasti a regiónov sveta, čo vplýva na utváranie pozitívnych občianskych postojov. Žiaci sa oboznamujú so spôsobom a tradíciami ľudí v rôznych častiach sveta, so svetom detí i dospelých, osvojujú si pravidlá a normy správania doma, v škole a na verejnosti. Učia sa orientovať v čase a priestore a pochopiť vlastné miesto a úlohu v spoločnosti. Získavajú vzťah k vlasti a súčasne rozvíjajú a upevňujú si vedomie príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu.

V predmete telesná výchova sa vyučujúci snažia:
- porozumieť zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrať zodpovednosť za svoje zdravie,
- vedieť hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti jednotlivca,
- osvojiť si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím,
- vedieť aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti,
- porozumieť pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení,
- byť schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať si svoj pohybový režim a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných,
- rozumieť vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej a regeneračnej funkcii športových činností,
- osvojiť si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti poskytnutia prvej pomoci,
- racionálne jednať pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného ohrozenia.

Dokumenty:

 • ŠPÚ / Štátny vzdelávací program / ŠVP pre gymnáziá / Človek a spoločnosť
 • ŠPÚ / Štátny vzdelávací program / ŠVP pre gymnáziá / Človek a hodnoty
 • Školský vzdelávací program
 • Školský zákon
 • Sprievodca školským rokom

Maturita

Výsledky maturitných skúšok:

Počas celého štúdia pracujeme tak, aby naši žiaci úspešne zvládli maturitnú skúšku z jednotlivých predmetov PK. Žiaci, ktorí si zvolili predmety PK ako maturitné, dosahujú veľmi dobré výsledky z maturitnej skúšky.

Cieľové požiadavky:

Maturita z geografie:

Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku z geografie

Maturita z občianskej náuky a náuky o spoločnosti:

Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku z občianskej náuky

Aktivity PK:

 • Organizujeme exkurzie
 • Organizujeme Geografickú olympiádu od školskej až po krajskú úroveň kategórie A, B, Z
 • Zapájame sa do Olympiády ľudských práv, súťaže Mladý Európa
 • Organizujeme v rámci týždňa vedy a techniky rôzne semináre, webináre, besedy s odborníkmi
 • Zapájame sa do Európskeho týždňa športu BE ACTIVE
 • Organizujeme športové turnaje od školskej až po krajskú úroveň
 • V spolupráci s RZ realizujeme rôzne telovýchovné projekty
 • Sme partnermi Olympijského vzdelávacieho programe OVEP, ktorý nám pomáha rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti a zdôrazňuje prínosy športu a fyzickej aktivity
 • Učitelia a žiaci sa zúčastňujú webinárov OVEPu, ktoré sú prepojené medzi predmetovými vzťahmi
 • V rámci PK sa organizujú nasledovné aktivity: účelové cvičenia, LVVK, Kurz pohybových aktivít, KOŽAZ
 • Žiaci aktívne reprezentujú našu školu na školských športových súťažiach organizovaných MŠSR

Informácie o olympiádach nájdete na:

Ukážky žiackych prác