Vitajte

Logo školy

Gymnázium ponúka štúdium štyroch cudzích jazykov: anglického, francúzskeho, nemeckého a ruského. Okrem výučby povinných predmetov majú študenti možnosť voliť si aj predmety potrebné pre svoje profesionálne smerovanie, a to v treťom ročníku v počte 4 hodiny a vo štvrtom ročníku 12 hodín. Škola každoročne otvára semináre z matematiky, informatiky, chémie, biológie, fyziky, dejepisu, geografie, občianskej náuky a konverzácie z cudzích jazykov.

Naši študenti pravidelne dosahujú úspechy vo vedomostných súťažiach, olympiádach, športových súťažiach v okresných, krajských, národných kolách a reprezentujú Slovensko aj na celosvetových súťažiach. Škola je pravidelne spoluorganizátorom okresných, krajských kôl vedomostných olympiád a športových súťaží.

O kvalite práce pedagogického zboru svedčí vysoké percento prijatia našich absolventov na vysoké školy. Mnohí študenti sú prijatí na viacero vysokých škôl, z ktorých si môžu vyberať. Naši študenti úspešne študujú na Karlovej univerzite v Prahe, na Masarykovej univerzite v Brne, aj na ďalších vysokých školách v Čechách. Kvalitné profesionálne uplatnenie majú naši absolventi aj po skončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, na STU aj Ekonomickej univerzite v Bratislave, aj na ďalších vysokých školách.

Od roku 1956 rozvíjame partnerské kontakty s Gymnáziom V. Nováka v Jindřichovom Hradci. V rámci spolupráce sa uskutočnilo množstvo výmenných návštev študentov i pedagógov oboch škôl.

Súčasťou školského života je aj záujmová činnosť žiakov. V popoludňajších hodinách majú študenti možnosť vybrať si voľnočasové aktivity v rozličných krúžkoch. Pravidelne organizujeme pre žiakov výchovno-vzdelávacie exkurzie, návštevy divadelných predstavení, výchovné koncerty.

Žiaci a pedagógovia gymnázia už niekoľko rokov úspešne pracujú na rôznych projektoch, s cieľom formovať kľúčové kompetencie žiakov, pripraviť ich aj inovatívnymi stratégiami na profesijný aj osobný život v modernej spoločnosti. Realizovali sme vedecké projekty: Aquawiss, Nadácia Orange – V cudzine sa nestratíme, Zdravie na tanieri, Nástrahy života okolo nás, Škola trochu inak. Od februára 2014 do júla 2015 sme pracovali na projekte Premena tradičnej školy na modernú, ktorý predstavoval dosiaľ najväčšiu technicko-investičnú projektovú akciu. Naďalej pokračujeme v projekte Zelená škola, Prevencia kriminality 2018, Škola priateľská k deťom (iniciatíva detského fondu UNICEF), Za krajšie okolie školy, projekt Záložka spája školy, výchovno-vzdelávací projekt „ElektroOdpad – Dopad“ a projekt Biodiverzita do škôl, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis. Každoročne organizujeme jazykovú súťaž pre žiakov základných škôl Brána jazykov otvorená. Od školského roku 2018/19 sme sa zapojili do národného projektu IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach sídli v historickej budove, postavenej v rokoch 1922-1924, ktorá patrí architektonicky medzi najkrajšie stavby v meste. V budove sa nachádza 18 klasických tried, dve počítačové učebne, odborné učebne pre cudzie jazyky, biológiu, chémiu, fyziku, geografiu a 3 multimediálne učebne. Vo všetkých triedach gymnázia boli vymenené žiacke lavice, stoličky a školské tabule, v učebniach sú inštalované dataprojektory s príslušenstvom.

Škola je situovaná v krásnom prostredí, súčasťou jej areálu je jedáleň. V školskom roku 2016/17 sa uskutočnila oprava kuchyne, oplotenia školy a chodníkov. Žiaci aj obyvatelia mesta môžu využívať novú telocvičňu, ktorej riešenie a vybavenie zodpovedá požiadavkám modernej doby.

Naše gymnázium svojím priestorovým a technickým vybavením, ale predovšetkým kvalifikovanosťou a zainteresovanosťou pedagogických zamestnancov vytvára predpoklady pre kvalitné stredoškolské štúdium.

Fotogaléria školy

Virtuálna prehliadka