Vitajte

Logo školy

V školskom roku 2023/2024 študuje na našom gymnáziu 205 žiakov. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 18 kvalifikovaných pedagógov a 11 nepedagogických zamestnancov.

Gymnázium Janka Kráľa ponúka štúdium štyroch cudzích jazykov: prvý cudzí jazyk anglický – povinná maturita na úrovni B2, druhý cudzí jazyk: francúzsky, nemecký a ruský maturita na úrovni B1 alebo B2 podľa výberu žiaka. Okrem výuky povinných predmetov majú žiaci možnosť voliť si aj predmety potrebné pre svoje profesionálne smerovanie, a to v treťom ročníku v časovej dotácii 4 hodiny týždenne a vo štvrtom ročníku 12 hodín týždenne. Škola každoročne otvára semináre z matematiky, informatiky, chémie, biológie, fyziky, dejepisu, geografie, občianskej náuky a konverzácie z cudzích jazykov.

Naši študenti pravidelne dosahujú úspechy vo vedomostných súťažiach, olympiádach, športových súťažiach v okresných, krajských, národných kolách a reprezentujú Slovensko aj na medzinárodných súťažiach. Škola je pravidelne spoluorganizátorom okresných, krajských kôl vedomostných olympiád a športových súťaží.

O kvalite práce pedagogického zboru svedčí vysoké percento prijatia našich absolventov na vysoké školy. Naši študenti úspešne študujú na Karlovej univerzite v Prahe, na Masarykovej univerzite v Brne, aj na ďalších zahraničných vysokých školách. Kvalitné profesionálne uplatnenie majú naši absolventi aj po skončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, na STU aj Ekonomickej univerzite v Bratislave, UKF Nitra a SPU Nitra na ďalších vysokých školách.

Od roku 1956 rozvíjame partnerské kontakty s Gymnáziom V. Nováka v Jindřichovom Hradci. V rámci spolupráce sa uskutočnilo množstvo výmenných návštev študentov i pedagógov oboch škôl.

Súčasťou školského života je aj záujmová činnosť žiakov. V popoludňajších hodinách majú študenti možnosť vybrať si voľnočasové aktivity v rozličných krúžkoch. Pravidelne organizujeme pre žiakov výchovno-vzdelávacie exkurzie, návštevy divadelných predstavení, výchovné koncerty.

Žiaci a pedagógovia gymnázia už niekoľko rokov úspešne pracujú na rôznych projektoch s cieľom formovať kľúčové kompetencie žiakov, pripraviť ich aj inovatívnymi stratégiami na profesijný aj osobný život v modernej spoločnosti. V posledných rokoch sme realizovali množstvo projektov z rôznych oblastí: Prevencia kriminality, Zelená škola, Škola priateľská k deťom (iniciatíva detského fondu UNICEF), Biodiverzita do škôl, Za zveľadenie zeleného areálu školy, ElektroOdpad-Dopad (spolupráca s Nadáciou Ekopolis), jazykové projekty v rámci medzinárodného programu eTwinning. V rokoch 2014/15 sme pracovali na projekte Premena tradičnej školy na modernú v rámci EŠF. Sme zapojení do národného projektu IT AKADÉMIA - vzdelávanie pre 21. storočie.

V aktuálnom školskom roku 2023/2024 naďalej pokračujeme v medzinárodnom programe Erasmus+, SadOVO a Roots & Shoots.

Každoročne organizujeme jazykovú súťaž pre žiakov základných škôl Brána jazykov otvorená pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach sídli v historickej budove, postavenej v rokoch 1922-1924, ktorá patrí architektonicky medzi najkrajšie stavby v meste. V budove sa nachádza 18 klasických tried, dve počítačové učebne, odborné učebne pre cudzie jazyky, biológiu, chémiu, fyziku a 3 multimediálne učebne. Vo všetkých triedach gymnázia boli vymenené žiacke lavice, stoličky a školské tabule, v učebniach sú inštalované dataprojektory s príslušenstvom a moderným internetom.

Škola je situovaná v krásnom prostredí, súčasťou jej areálu je jedáleň. Žiaci aj obyvatelia mesta môžu využívať novú telocvičňu, ktorej riešenie a vybavenie zodpovedá požiadavkám modernej doby.

Naše gymnázium svojím priestorovým a technickým vybavením, ale predovšetkým kvalifikovanosťou a zainteresovanosťou pedagogických zamestnancov vytvára predpoklady pre kvalitné stredoškolské štúdium pre všetkých záujemcov v regióne.