Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov

Zloženie predmetovej komisie

 • Mgr. Jana Magdolenová, slovenský jazyk a literatúra – dejepis, predsedníčka PK
 • Mgr. Tatiana Poliaková, slovenský jazyk a literatúra – dejepis
 • Mgr. Elena Ujčíková, francúzsky jazyk – dejepis
 • Mgr. Andrea Holecová, anglický jazyk
 • Mgr. Ivana Šovčíková, anglický jazyk
 • ThLic. Jozef Hlavina, náboženská výchova

Predmetová komisia zastrešuje predmety: slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra, dejepis, seminár z dejepisu, náboženská výchova, etická výchova.

Úlohy PK SJL a SV

 • systematická práca so žiakmi v komplexnom pedagogickom procese vo vyučovacom aj mimovyučovacom priestore s cieľom rozvoja kľúčových kompetencií žiakov,
 • využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evalvácie žiakov pri posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich zlyhávania, pri identifikácii špecifikovania ich učebných štýlov a vzdelávacích potrieb,
 • monitorovanie a hodnotenie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov, analýza zistení, prijatie a realizácia opatrení na zlepšovanie výsledkov,
 • využívať vo vyučovacom procese moderné učebnice zosúladené s inovovaným štátnym vzdelávacím programom,
 • systematicky pracovať so žiakmi so ŠVVP,
 • študentom umožniť priestor na zdokonaľovanie sa a rozvíjanie talentu v súťažiach – Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Esej Jána Johanidesa, literárne a výtvarné súťaže, Dejepisná olympiáda, Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR.

Maturitné skúšky

Užitočné linky pre maturantov EČ a PFIČ

 1. Sprievodca školským rokom 2022/2023
 2. MATURITA 2023 - Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS - vyučovací jazyk (SJL, MJL, UJL)
 3. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry
 4. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z dejepisu
 5. Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

Pomôcka nielen pre maturantov, ale aj pre všetkých študentov

Projekty PK SJL

 • Záložka do knihy spája slovenské školy
 • Po stopách Janka Kráľa