Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov

Otvorená kniha

Zloženie predmetovej komisie

 • Mgr. Jana Magdolenová, slovenský jazyk a literatúra – dejepis, predsedníčka PK
 • Mgr. Tatiana Poliaková, slovenský jazyk a literatúra – dejepis
 • Mgr. Elena Ujčíková, francúzsky jazyk – dejepis
 • Mgr. Alena Končalová, nemecký jazyk – ruský jazyk – občianska náuka
 • ThLic. Peter Štálnik, náboženská výchova

Predmetová komisia zastrešuje predmety: slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra, dejepis, seminár z dejepisu, náboženská výchova, etická výchova.

Úlohy PK SJL a SV

 • systematická práca so žiakmi v komplexnom pedagogickom procese vo vyučovacom aj mimovyučovacom priestore s cieľom rozvoja kľúčových kompetencií žiakov,
 • využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evalvácie žiakov pri posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich zlyhávania, pri identifikácii špecifikovania ich učebných štýlov a vzdelávacích potrieb,
 • monitorovanie a hodnotenie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov, analýza zistení, prijatie a realizácia opatrení na zlepšovanie výsledkov,
 • využívať vo vyučovacom procese moderné učebnice zosúladené s inovovaným štátnym vzdelávacím programom,
 • systematicky pracovať so žiakmi so ŠVVP,
 • študentom umožniť priestor na zdokonaľovanie sa a rozvíjanie talentu v súťažiach – Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Esej Jána Johanidesa, literárne a výtvarné súťaže, Dejepisná olympiáda, Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR.

Maturitné skúšky

Užitočné linky pre maturantov EČ a PFIČ:

 1. Dokumenty Maturita 2022
 2. Maturita 2022 - špecifikácia testov EČ A PFIČ MS - VYUČOVACÍ JAZYK (SJL, MJL, UJL)
 3. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry
 4. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z dejepisu
 5. Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

Pomôcka nielen pre maturantov, ale aj pre všetkých študentov

Pri písaní akýchkoľvek textov sa vyskytnú momenty, v ktorých nevieme, či je použitý výraz správny, či sme ho dali do správneho tvaru, či..., či...

Veľmi dobrou pomôckou sú stránky: Jazykovednýho ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Tu nájdete všetky typy slovníkov, ktoré vám môžu pomôcť.

Ďalšiu pomôcku prikladáme dokument, obsahujúci najfrekventovanejšie slová a slovné spojenia uvádzané v nesprávnych aj v správnych tvaroch. Nesprávne alebo nevhodne použité výrazy (.pdf).

Úspechy našich žiakov v školskom roku 2020/2021

 • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry Adela Kramárová v kategórii A zvíťazila, získala vynikajúce 1. miesto a postúpila do celoštátneho kola. Samuel Jehlár v kategórii B získal 3. miesto.
 • Celoslovenské kolo OSJL Adela Kramárová IV. A v konkurencii najlepších študentov z celého Slovenska skončila na výbornom 3. mieste.
 • Dejepisná súťaž študentov gymnázií ČR a SR

  Družstvo našich žiakov v zložení Dominik Magdolen III. A, Adam Kanyicska III. A, Ivan Pinter II. B – umiestnili sa na 2. mieste a postúpili do finále medzinárodného kola.

Projekty v školskom roku 2020/2021

 • Záložka do knihy spája slovenské školy
 • Deň Janka Kráľa