Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry a spoločensko-vedných predmetov

Otvorená kniha

Predmetová komisia zastrešuje predmety: slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra, dejepis, seminár z dejepisu, náboženská výchova, etická výchova.

Zloženie predmetovej komisie

Predseda PK:

 • PaedDr. Anna Rosenbergová, slovenský jazyk a literatúra – občianska náuka

Členovia PK:

 • Mgr. Jana Magdolenová, slovenský jazyk a literatúra – dejepis
 • Mgr. Elena Ujčíková, francúzsky jazyk – dejepis
 • Mgr. Zuzana Herdová, náboženská výchova
 • Mgr. Viera Mihalková, etická výchova
 • PaedDdr. Viera Šedíková, umenie a kultúra

Dokumenty:

 • Školský zákon
  • Školský zákon č. 245/2008 – § 2

   Základné pojmy:

   Vzdelávanie je cielene organizovaný a realizovaný proces výchovného a vzdelávacieho pôsobenia a učenia zameraného na rozvoj dieťaťa alebo žiaka v súlade s jeho predpokladmi a podnetmi, ktoré stimulujú jeho vlastnú snahu stať sa harmonickou osobnosťou.

   Katalóg Cieľových požiadaviek je dokument, ktorý určuje požiadavky na vedomosti, zručnosti a schopnosti žiakov na maturitnú skúšku.

  • Školský zákon č. 245/2008 – § 3

   Jeden z princípov výchovy a vzdelávania je posilnenie výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie na mravné hodnoty a tvorivosť.

  • Školský zákon č. 245/2008 – § 4

   Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania IKT, komunikácie v štátnom jazyku, v materinskom jazyku.

 • Štátny vzdelávací program pre predmet Slovenský jazyk a litaratúra ISCED 3A
 • Školský vzdelávací program

Úlohy predmetu

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie. Kľúčovým cieľom je profilovať absolventa našej školy tak, aby sa dokázal uplatniť v modernej vedomostnej spoločnosti, aby vedel tvorivo argumentovať svoje názory a postoje. Na vedúcich manažérskych, inžinierskych, lekárskych postoch budú naši absolventi v budúcnosti preukazovať svoju intelektuálnu zrelosť, verbálnu aj sociálnu inteligenciu.

Stratégiou didaktického konštruktivizmu vedieme žiakov k tomu, aby poznatky, zručnosti a osobnostné kvality získavali vlastnou prácou, počas ktorej sa učiteľ stváva poradcom, manažérom výchovno-vzdelávacej práce.

Maturitné skúšky

Počas celého štúdia pracujeme tak, aby naši žiaci úspešne zvládli všetky formy maturitnej skúšky z predmetu.

Výsledky maturitných skúšok v školskom roku 2013/2014:

 • Počet maturantov: 98
 • Písomná forma externej časti maturitnej skúšky: 75,1% (test)
 • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 66,6% (sloh)
 • Ústna forma maturitnej skúšky: priemer 1,88

V teste bol celoslovenský priemer všetkých stredných škôl 62,6%, celoslovenský priemer gymnázií bol 74,6%. Naši žiaci dosiahli priemer 75,1%, percentil 85, teda sme prekročili celoslovenský priemer.

Úspechy našich žiakov v školskom roku 2013/2014

Najvýraznejšie úspechy sme dosiahli v celoslovenskej literárnej súťaži Esej Jána Johanidesa. Martina Gáliková získal 2. miesto a Dávid Homola Osobitnú prémiu.

Abstraktný obrázok oddeľujúci text

Úlohy v školskom roku 2014/2015

Koncepciu rozvoja činnosti máme špecifikovanú v Pláne práce PK. Každoročnými aktivitami sú: Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Škola trochu inak, recitačné súťaže, literárne súťaže, školský časopis, príprava kultúrnych programov na školské aj mestské akcie.

Projekty

PaedDr. Anna Rosenbergová pracuje v projekte Premena tradičnej školy na modernú v predmete slovenský jazyk a literatúra. V tomto školskom roku sme začali na vyučovacích hodinách implementovať inovované vzdelávacie materiály a učebné texty.

Informácie pre maturantov

V septembri zverejnil NUCEM dôležité informácie pre maturantov. Všetky nájdete na http://www.nucem.sk/sk/maturita.

Predmet slovenský jazyk a literatúra

Termín testovania: 17.3.2015, náhradný termín: 14. – 17.4.2015 (bude presnejšie určený).

Čas: test 90 minút, sloh 150 minút.

Špecifikácia testu: 40 úloh, 8 ukážok. Všetko podrobnejšie k testu nájdete na tejto stránke: http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2015/organizacne_pokyny_a_sprievodna_dokumentacia/Specifikacia_testu_VUJ_MS2015_web.pdf.

Úspešnosť: z testu je potrebné viac ako 33% a zo slohu viac ako 25%. Percentá súvisia so známkou z ústnej odpovede.

Výsledky sa dozviete najneskôr 10 dní pred konaním ústnych maturitných skúšok.

Pomôcka hlavne pre maturantov ale aj pre všetkých študentov

Pri písaní akýchkoľvek textov sa vyskytnú momenty, v ktorých nevieme, či je použitý výraz správny, či sme ho dali do správneho tvaru, či..., či...

Veľmi dobrou pomôckou sú stránky: www.juls.savba.sk (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied). Tu nájdete všetky typy slovníkov, ktoré vám môžu pomôcť.

Ďalšiu pomôcku prikladáme dokument, obsahujúci najfrekventovanejšie slová a slovné spojenia uvádzané v nesprávnych aj v správnych tvaroch.

Rok 2015 – rok Ľudovíta ŠtúraŠkolský rok 2015/2016

Výsledky našich žiakov v maturitnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry

Žiaci IV.A, IV.B a VIII.D dosiahli v minulom školskom roku vynikajúce úspechy vo všetkých formách maturitných skúšok. V externej časti /test/ sme dosiahli priemer 68,4%, percentil 89,8. Celoslovenský priemer všetkých stredných škôl bol 52,3%, celoslovenský priemer gymnázií bol 66,1%. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci: IV.A - L. Lacková, V. Durdyová, IV.B - V. Betinová, A. Danková. VIII.D - K. Benček, P. Demiger, B. Ondrušková. V internej časti maturitnej skúšky /sloh/ sme dosiahli 74,4%. Najvyšším počtom bodov, 100%, boli hodnotené práce: IV.A – P. Šabo, Z. Dodoková, IV.B – A. Šabová, VIII.D – K. Kluková, A. Škvarek. V ústenj forme maturitnej skúšky bol priemer známok 1,7.

Milí maturant, poprípade aj tretiaci!

Nucem zverejnil špecifikáciu testov zo slovenského jazyka a literatúry pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016: http://www.nucem.sk/sk/filemanager/download/5555/0/maturita-2016-specifikacia-ec-a-pfic-ms-z-vyucovacich-jazykov

Môžete si to, samozrejme, prečítať celé, tu som vybrala základné informácie, hlavne zmeny.

Test externej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry trvá 100 minút. Vlani bol 90 minút. Testy externej časti maturitnej skúšky patria z hľadiska teórie tvorby testov medzi tzv. NR-testy (norm-referenced), čiže rozlišovacie testy, ktorých cieľom nie je v prvom rade overenie miery osvojenia testovaných poznatkov žiakmi, ale ide v nich o vytvorenie poradia testovaných žiakov podľa miery úspešnosti v absolvovanom teste priradením percentilu každému žiakovi (percentil určuje percento žiakov, ktorí v teste dosiahli horší výsledok než daný žiak). NR-testy vždy obsahujú jednoduché, stredne náročné aj veľmi obťažné úlohy, ktorých základnou vlastnosťou je to, že dobre rozlíšia žiakov jednotlivých výkonnostných skupín. Teda jednotkárov, dvojkárov, trojkárov...

Testové položky sú zamerané na preverenie čítania s porozumením, jazykových kompetencií žiaka (vo fonetike, pravopise, morfológii, lexikológii, syntaxi, ortografii, štylistike, komunikácii a v dejinách jazyka a jazykovedy), zvládnutia teórie literatúry a literárnej histórie vrátane diel povinnej literatúry, ako aj na preverenie zvládnutia rôznych myšlienkových operácií (analýza, syntéza, analógia...), intelektuálnych a logických zručností.

Obsahová štruktúra testov EČ MS: test obsahuje 8 ukážok – 5 umeleckých textov (zastúpené by mali byť všetky literárne druhy), 2 publicistické texty (alebo 1 publicistický a 1 administratívny text) a 1 náučný text, z toho jeden nesúvislý (napr. tabuľka, výsledky ankety, štatistické podklady, grafy, programy kultúrnych podujatí, športové výsledky, namerané hodnoty v rámci výskumu a pod.).

Pri každej ukážke bude 5 úloh s výberom odpovede a 3 úlohy s krátkou odpoveďou. Všetky úlohy budú vychádzať z ukážok, resp. sa na ne budú viazať.

Testované vedomosti a zručnosti: porozumenie explicitne i implicitne (preložím: priamo aj nepriamo) uvedeným informáciám v texte, celkové porozumenie textu – integrácia a interpretácia myšlienok.

Overiť zvládnutie teórie literatúry a literárnej histórie, fonetiky, ortografie, morfológie, lexikológie, syntaxe, štylistiky a dejín jazyka v rozsahu cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti absolventa strednej školy.

Počet testových položiek 64, z toho 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou.

Kritériá hodnotenia: každá položka má hodnotu jedného bodu (za správnu odpoveď je pridelený 1 bod, za nesprávnu 0 bodov), spolu sa dá získať 64 bodov.

Pri hodnotení odpovedí sa vychádza z Kľúča správnych odpovedí.

SLOH (interná forma) - tu zostalo všetko ako vlani. Píšete 150 minút, vyberáte si zo 4 útvarov. Všetky útvary boli napísané ako kontrolné práce počas 4 rokov: umelecký opis, beletrizovaný životopis, diskusný príspevok, úvaha, výklad, prejav, rozprávanie, charakteristika osoby.

Milí žiaci, niečo zaujímavé a veľmi aktuálne, hlavne pre vás, k tomu dnešnému výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

Moji krajaňja Slovenskí, ňeopúšťajme sa

Autor: Ľudovít Štúr

Ňjeto večšej a sveťejšej pravdi pre život jednotlivich luďí i národou celích nad tú: Kdo sa sám ňeopúšťa, ňebíva opusťení. Kdože sa opúšťa a kdo sa ňeopúšťa?

Opúšťa sa, kdo o seba ňedbá, kdo na seba ňepracuje, kdo sa slepjemu osudu zverí, kdo pri každej ňešťasnej príhoďe hňeď ruki zalamuje a raďiť si ňevje, kdo sa na iních spoljeha.

Ňeopúšťa sa, kdo sa o seba stará, o svoje šťasťje sa domáha, pri ňemilích príhodách, v ňešťasťí, ňebezpečenstve hlavu ňeovesuje, ale všetku silu, abi to zlje, čo sa naňho valí, odstráňiu, kdo sám na sebe stavja, na druhích sa mnoho ňespoljeha, ale sám vždi koná a pracuje.

Tento sa ňeopúšťa a veru aňi ňebíva opusťení.

Ňeopúšťajme sa, krajaňja Slovenskí! Toto musí biť teraz heslo svetje nášho života. Abi sme sa ale ňeopúšťali, musíme mať ňezlomnú duoveru k samím sebe, k nášmu životu.

Vtlačme si to jeden každí najhlbšje do srdca, vtlačme si jeden každí do duše tú pravdu svetú, že ňikdo nám k šlachetňejšjemu životu ňedopomuože, jestli si ňedopomuožeme mi sami.

Milí maturanti, ako išpiráciu k písomným maturitným skúškam si môžete pečítať úvahy tretiakov.Školský rok 2016/2017

Úvod - motivačný citát, povzdych žiaka: „Len try vecy neznášam v škole – matiku a slovinu.“

Pripomeňme si významné výročia v roku 2016

12. január

Agatha Christie, jedna z najpopulárnejších autorov detektívok, zomrela pred štyridsiatimi rokmi. Možno neviete, že pôvodne sa chcela stať opernou speváčkou, no nakoniec je dobre, že tak neurobila. Inak by nevznikli obľúbené postavy ako Hercule Poirot či Slečna Marplová.

Agatha Christie

1. apríl

Presne pred štyridsiatimi rokmi bola v Kalifornni založená počítačová spoločnosť Apple Computer (teraz len Apple Inc.). Prvý model počítača, ktorý vyrobila, sa prerátané na dnešné peniaze predával za 1500 dolárov (1387 eur). Nemal však klávesnicu ani monitor. O osem rokov neskôr sa na trhu objavil prvý MacIntosh.

23. apríl

Pred 400 rokmi ako 52-ročný v tento deň umrel slávny anglický spisovateľ, dramatik a herec William Shakespeare. Práca autora hier ako Hamlet, Othello, Rómeo a Júlia či Skrotenie zlej ženy pomáhala tvarovať anglický jazyk a jeho diela boli preložené takmer do všetkých svetových jazykov.

William Shakespeare

Niečo z nesmrteľného Hamleta:

Potravinový reťazec podľa Shakespearea:
„Totiž, nevečeria on, ale jeho večerajú-práve si s ním vybavujú účty akési politikárske červy. Keby sa svet posudzoval podľa jedla, červ by bol najvyšším pánom tvorstva. Kŕmime zvieratá, aby nás nakŕmili, a kŕmime seba, aby sme nakŕmili červy. Tučný kráľ a chudý žobrák sú len dve rozličné jedlá, dva chody na tom istom stole – amen.“

Polonius radí Laertovi (otec synovi)
„A zopár rád si zapíš za uši:
Vždy hlavou mysli, a nie jazykom.
Buď priateľský, no kvôli priateľstvu sa neznižuj.
Nepošpiň si ruky priateľstvom s hocakým holobriadkom.
Počúvaj iných, sám však málo vrav.
Bohato šať sa, nie však výstredne.
A predovšetkým sebe verný buď.“

Charakteristika žien:
„Pánboh vám dal jednu tvár, a vy si robíte druhú. Vrtíte sa, hopkáte, maznáte sa s každým božím tvorom.“

A Hamletova večná otázka:
„Čo človek je, ak hlavným zmyslom jeho života je spať a kŕmiť sa?“

Víťazné literárne práce

Na našej internetovej stránke školy sa dozvedáte o úspechoch našich žiakov v literárnych súťažiach. Mnohí ani netušíte, aké tvorivé osobnosti sú medzi vami. Preto vám dávame možnosť prečítať si tie najlepšie, ocenené na celoslovenských literárnych prehliadkach.

Patrik Pleško IV. B

Vieme o ňom, že sa fakt vyzná v dejepise. História, najmä súčasná, to nie je pre neho len učivo v zošite, vpravo hore, ale logická niť príčin a následkov. Tieto schopnosti využil pri písaní voľného literárneho žánru v súťaži Alexander Dubček – významná osobnosť slovenských dejín. Jeho práca, v ktorej porota ocenila nevšedné spojenie vedomostí a kreativity (hybrid literánych žánrov inzerát a verejný list) bola ocenená Cenou starostu obce Uhrovec.

Kristína Komárová III. A

V novembri 2016 v súťaži Literárna Senica Ladislava Novomeského bola jej poézia hodnotená ako najlepšia, získala 1. miesto. Táto nadaná žiačka bola neskôr ocenená aj čestným uznaním v súťaži Poetická Ľubovňa.

Jonáš Sudakov IV. B

V minulom školskom roku získal v súťaži Esej Jána Johanidesa 1. miesto a zájazd do Bologne. Darilo sa mu aj v tomto ročníku súťaže, lebo bol ocenený 2. miestom. V jeho osobnosti sa spojili vedomosti (nielen tie školské) s inteligenciou, vnímavosťou aj s ďalšími špecifickými danosťami. Text eseje je nezvyčajným čítaním pre každého, kto je „bez viny.“

Ak ste dočítali až potiaľto, máte inšpiráciu, métu. Keď chcete na sebe pracovať, je nutné veľa čítať a učiteľ vám podá pomocnú ruku.Školský rok 2017/2018

Analýza výsledkov maturitných skúšok v školskom roku 2016/2017

Predmet: slovenský jazyk a literatúra

Priemer známok PFEČ (test) PFIČ (sloh) UMS
Škola: 2,60 69,1 % 60,3 % 2,07

V školskom roku maturovalo 59 žiakov. Písomnú časť písali všetci žiaci s týmito výsledkami: PFEČ 69,1%. (Priemer žiakov SŠ na Slovensku bol 57,6%, priemer gymnázií bol 70,4%.) Najlepšie napísali testy: Benč IV. A – 90,6%, Káčerová IV. A – 85,9%, Kriváneková IV. A, Brunclíková IV. B, Lešťáková IV. B, Sudakov IV. B – všetci mali 84,4%.

PFIČ (slohy): 100% mala D. Valovičová zo IV. B. Jej maturitnú prácu si môžete prečítať v 2. čísle školského časopisu, ktorý je zverejnený na našej internetovej stránke, v časti aktuality v školskom roku 2016/2017.

Maturitné skúšky z dejepisu

Maturovalo 24 žiakov, ktorí dosiahli tieto výsledky: výborný – 14 žiakov, chválitebný – 4 žiaci, dobrý - 4 žiaci, dostatočný - 2 žiaci. Dobrovoľná MS: Patrik Pleško IV.B – výborný. Priemer známok bol 1,75.

Úspechy žiakov v súťažiach

O všetkých aktivitách a úspechoch informujeme na našej stránke školy.

Úlohy v školskom roku 2017/2018

Projektové aktivity v predmete SJL - naši žiaci pracujú na týchto projektoch:
1. ročník – Projektovanie vlastnej budúcnosti
2. ročník – publicistický štýl, tvorba triedneho/školského časopisu
3. ročník – Analýza ortoepických a prozodických vlastností reči v nahratom ústnom prejave
4. ročník – Tvorba M. Válka, zhudobnené texty: Jesenná láska, Po písmenu, Smutná ranná električka

Projekt v predmete UKL:
1. ročník - Záložka do knihy spája slovenské školy

Počas školského roka budeme pracovať s talentovanými žiakmi, venovať sa aj slabšie prospievajúcim. Súčasťou našej práce je aktívne participovať na školskýcj aj mimoškolských akciách.

Informácie pre maturantov zo slovenského jazyka a literatúry:

Testy rešpektujú obsah zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Obsah testu vychádza z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z príslušných vyučovacích jazykov, zverejnených na stránke: www.statpedu.sk/clanky/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cielove-poziadavky-platneod-skolskeho-roka-20132014.

Test externej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry trvá 100 minút.

Obsahová štruktúra testov EČ MS: test obsahuje 8 ukážok – 5 umeleckých textov (zastúpené by mali byť všetky literárne druhy), 2 publicistické texty (alebo 1 publicistický a 1 administratívny text) a 1 náučný text, z toho jeden nesúvislý (napr. tabuľka, výsledky ankety, štatistické podklady, grafy, programy kultúrnych podujatí, športové výsledky, namerané hodnoty v rámci výskumu a pod.). Pri každej ukážke bude 5 úloh s výberom odpovede a 3 úlohy s krátkou odpoveďou. Všetky úlohy budú vychádzať z ukážok, resp. sa na ne budú viazať.

Charakteristika písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (sloh): cieľom je preveriť schopnosť žiaka písať samostatne, žánrovo, štylisticky a gramaticky adekvátne, jasne, zrozumiteľne, tvorivo a na primeranej úrovni podľa cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti absolventa strednej školy. Čas 150 minút.

Výber jednej spomedzi štyroch tém zadaných na základe cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti absolventa strednej školy. Testované zručnosti: formálne členenie písomného prejavu, dodržanie témy, používanie primeraných gramatických štruktúr, rozsah slovnej zásoby, kompozícia, štylizácia a pravopis. Rozsah 1,5 až 3 strany. Kritériá hodnotenia Pozri: Pokyny na hodnotenie PFIČ MS a Kritériá na hodnotenie PFIČ MS z vyučovacích jazykov.

Predvianočná literárna žatva