Predmetová komisia cudzích jazykov

Zloženie predmetovej komisie cudzích jazykov:

  • Mgr. Alena Rakovská, ANJ, Anglická a americká literatúra
  • Mgr. Marián Hodoši, ANJ
  • Mgr. Andrea Holecová, ANJ, Európske štúdiá
  • Mgr. Svetlana Jančová, NEJ, ANJ, Pedagogika
  • Mgr. Alena Končalová, NEJ, RUJ, OBN
  • Mgr. Monika Mihaličková, ANJ, Informatika
  • Mgr. Viera Mihalková, NEJ, RUJ, OBN
  • PaedDr. Viera Šedíková RUJ, Geografia
  • Mgr. Ivana Šovčíková, ANJ
  • Mgr. Elena Ujčíková, FRJ, Dejepis

Našim cieľom je neustále skvalitňovať výučbu cudzích jazykov, využívať nové metódy a prostriedky, podnecovať žiakov a zvyšovať ich snahu o osvojenie si cudzieho jazyka a o neustále zdokonaľovanie sa v ňom.

Pri vyučovaní cudzieho jazyka používame moderné učebnice a doplnkové výučbové prostriedky k nim, aplikujeme činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov a venujeme pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka.

Zapájame žiakov do súťaží a do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporujeme tak jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy.

Aktivity v šk. roku 2019/2020 a prezentácia školy na verejnosti (.pdf, 305 kB)

Kritériá klasifikácie cudzích jazykov počas dištančného vzdelávania (.pdf, 188 kB)

Užitočné linky pre maturantov: