Predmetová komisia cudzích jazykov

Zloženie predmetovej komisie cudzích jazykov:

 • Mgr. Alena Rakovská, ANJ, Anglická a americká literatúra
 • Mgr. Marián Hodoši, ANJ
 • Mgr. Andrea Holecová, ANJ, Európske štúdiá
 • Mgr. Svetlana Jančová, NEJ, ANJ, Pedagogika
 • Mgr. Monika Mihaličková, ANJ, Informatika
 • Mgr. Viera Mihalková, NEJ, RUJ, OBN
 • PaedDr. Viera Šedíková RUJ, Geografia
 • Mgr. Ivana Šovčíková, ANJ
 • Mgr. Elena Ujčíková, FRJ, Dejepis

Našim cieľom je neustále skvalitňovať výučbu cudzích jazykov, využívať nové metódy a prostriedky, podnecovať žiakov a zvyšovať ich snahu o osvojenie si cudzieho jazyka a o neustále zdokonaľovanie sa v ňom.

Pri vyučovaní cudzieho jazyka používame moderné učebnice a doplnkové výučbové prostriedky k nim, aplikujeme činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov a venujeme pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka.

Zapájame žiakov do súťaží a do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporujeme tak jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy.

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

 • Zorganizovali sme školské a okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Školského kola sa zúčastnilo 27 žiakov a súťažili v dvoch kategóriách. V školskom, ako aj potom v okresnom kole zvíťazili naši žiaci, v kategórii 2A M. Leckéši z 2.B a v kategórii 2B Albert Jurík zo 4.B. V krajskom kole boli úspešní riešitelia.
 • Zúčastnili sme sa 17. ročníka KK súťaže Ruské slovo v prednese pôvodnej poézie a prózy, hraného slova a spevu v ruskom jazyku. Vanesa Homolová z II.A sa umiestnila v krajskom kole na 2. mieste v prednese poézie.
 • V septembri sme usporiadali už 9. ročník úspešnej súťaže Európsky deň jazykov. Veľmi pozitívne hodnotíme v tomto roku prípravu a priebeh akcie, do ktorej sa zapojilo 27 družstiev. Podujatia sa zúčastnili aj z študenti z partnerskej školy v rakúskom Tullne.
 • Pripravili sme na našej škole Erasmus Days, kde sme prezentovali účasť pedagógov na projektoch Erasmus+, ako aj zapojenie študentov do medzinárodného projektu s rakúskou školou v Tullne.
 • Zorganizovali sme pre našich žiakov návštevu predvianočnej Viedne a v máji ďalšiu exkurziu do Viedne, kde žiaci navštívili interaktívne múzeum histórie a ZOO.
 • Pripravili sme pre žiakov projekty v novom virtuálnom priestore eTwinningu Počas online stretnutí s pedagógmi zo zahraničných škôl sme plánovali a hodnotili pokrok pri realizovaní projektových aktivít. Na projekte s názvom Šport nám otvára dvere pracovalo 16 žiakov tretieho ročníka nášho gymnázia. Počas 4 mesiacov prezentovali vo virtuálnom priestore témy z oblasti športu a zdravého životného štýlu. Partnerskou školou sa stalo Gymnázium France Prešeren zo slovinského mesta Krajn, pričom komunikačným jazykom bol nemecký jazyk. Dňa 16.12.2022 sa naši žiaci učili s rovesníkmi z Nemecka na spoločnej online hodine. Na projekt je podaná žiadosť o certifikát kvality.
 • Žiaci I.A a I.B triedy sa zapojili na hodinách anglického jazyka do projektu Vianočné koledy a piesne, spolupracovali s nemeckou partnerskou školou Alice Solomon Schule z Hanoveru. Platformu chceme využiť na eTwinningový projekt s partnerskou školou z Jindrichovcho Hradca, ako prípravu na mobilitu 9 žiakov (1 sprevádzajúci učiteľ) a job shadowing 2 učiteľov.

Informácie k projektu Erasmus+

 • V škole aktuálne prebieha projekt KA122 (1.6.2022 - 30.11.2023) a podieľa sa na ňom niekoľko členov našej PK.
 • V rámci projektu sa zrealizovali všetky naplánované mobility. 7 učiteľov absolvovalo štruktúrované kurzy v zahraničí, 3 učitelia job shadowing na školách v zahraničí.
 • Prebehli 3 skupinové mobility žiakov, jedna prípravná návšteva, ktorej sa zúčastnili 3 učitelia. Spolu to bolo 168 dní mobility.

Mobilita žiakov

 • Mobilita v partnerskej škole HLW v Tullne v Rakúsku. Zúčastnilo sa jej päť žiakov a Mgr. V. Mihalková a Mgr. Ľ. Minárová.
 • Na základe spolupráce cez platformu Erasmus+ k nám v termíne od 26. 2. do 4. 3. 2023 prišli na týždennú mobilitu dve žiačky s pani učiteľkou zo strednej školy Don Bosco Lyceé vo francúzskom meste Nice. Projekt zabezpečovala Mgr. I. Šovčíková.
 • 16.4.2023 až 22.4.2023 – mobilita v ČR, Jindřichuv Hradec. Sprevádzajúce osoby: Mgr. Ľudmila Minárová, Mgr. Kreškóczi a Mgr. Poliaková. Skupinová mobilita - 9 žiakov
 • 26.9.2023 - Návšteva partnerskej školy z Rakúska Tulln an der Donau na našej škole. Participácia na súťaži BJO k Európskemu dňu jazykov

Kurzy učiteľov:

 • 3.7.- 9.7.2022 – kurz v Španielsku – Alicante
  Názov kurzu: Vonkajšia rekreácia, kondícia a príroda pre zdravý životný štýl
  Účastníci: Mgr.V. Minárová, Mgr. I. Šovčíková
 • 2.9. - 25.9.2022 – job shadowing v Nemecku Essen
  Účastníci: Mgr. M. Hodoši
 • 19.9.2022 - 23.9.2022 - kurz v Grécku, Kréta – Heraklion
  Názov kurzu: CLIL: Jazyk ako nástroj inovácie a efektívnosti vo vyučovaní
  Účastníci: RNDr. H. Šabíková, PhD.
 • 9.10 - 15.10.2022 – Portugalsko, Lagoa
  Názov kurzu: Digitálne médiá v interkultúrnych projektoch, manažment a zosieťovanie
  Účastníci: Mgr. Viera Mihalková, RNDr. R. Kunová, PhD.
 • 3.2- 7.2.2023 – ČR, Praha
  Názov kurzu: Prevencia vyhorenia v školskom systéme
  Účastníci: Mgr. Ľ. Debnár, Mgr. M. Mihaličková
 • 16.4.2023 až 22.4.2023 – job shadowing ČR, Jindřichuv Hradec
  Účastníci: PaedDr. Kreškóczi, Mgr. Poliaková

Výsledky maturitnej skúšky

V školskom roku 2022/2023 maturovalo 52 žiakov, všetci z ANJ. V PFEČ dosiahli úspešnosť 67,35%, pričom celoslovenský priemer bol 67,1%.

Výsledky MS:

Predmet Úroveň Počet M/Ž PFEČ PFIČ Počet 1 2 3 4 5 Priemer
ANJ B2 52 24/28 67,35% PFIČ 75,19% 52 32 13 5 2 1,56

Celoslovenský priemer z ANJ bol 67,1 %.

Užitočné linky pre maturantov: