Rada školy

Zloženie Rady školy pri Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach k 5. 11. 2018:

 • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
  1. RNDr. Klement Chren
  2. Mgr. Alena Rakovská
 • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:
  1. Ing. Jana Považanová
 • 3 zvolení zástupcovia rodičov:
  1. Ing. Jana Kramárová
  2. Anežka Krausová
  3. Eva Kráľová
 • 1 zvolený zástupca študentov:
  1. Viktória Dubcová
 • 4 delegovaní zástupcovia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja:
  1. Mgr. Milan Galaba
  2. Ing. Milan Garaj, PhD.
  3. Mgr. Marián Kéry
  4. JUDr. PharmDr. Ivona Viciánová

Za predsedu rady školy bol zvolený RNDr. Klement Chren.

Predseda rady školy vybral za svojho zástupcu Ing. Janu Považanovú.

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Gymnáziu J. Kráľa v Zlatých Moravciach v školskom roku 2017/2018 (.pdf, 227 kB)