Rada školy

Zloženie Rady školy pri Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach k 1. 6. 2023

Rada školy má v zmysle § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 11 členov.

 • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
  • RNDr. Klement Chren
  • Mgr. Alena Rakovská
 • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:
  • Ing. Jana Považanová
 • 3 zvolení zástupcovia rodičov:
  • Mgr. Darina Škoríková
  • Mgr. Marianna Vavrová
  • Ing. Gabriel Orlík
 • 1 zvolený zástupca študentov:
  • Katarína Herdová
 • 4 delegovaní zástupcovia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja:
  • Mgr. Marián Kéry
  • MVDr. Marta Balážová
  • Ing. Róbert Herda
  • Mgr. Milan Galaba

Za predsedu rady školy bol zvolený RNDr. Klement Chren.

Predseda rady školy vybral za svojho zástupcu Ing. Janu Považanovú.

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v školskom roku 2022/2023 (pdf)