Rada školy

Zloženie Rady školy pri Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach k 1. 6. 2023

Rada školy má v zmysle § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 11 členov.

 • a)  2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
  • RNDr. Klement Chren – predseda Rady školy
  • Mgr. Alena Rakovská
 • b)  1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:
  • Ing. Jana Považanová
 • c)  3 zvolení zástupcovia rodičov:
  • Mgr. Darina Škoríková
  • Mgr. Marianna Vavrová
  • Ing. Gabriel Orlík
 • d)  1 zvolený zástupca študentov:
  • Katarína Herdová
 • e)  4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – Nitrianskeho samosprávneho kraja:
  • Mgr. Marián Kéry
  • MVDr. Marta Balážová
  • Ing. Róbert Herda
  • Mgr. Milan Galaba

Za predsedu rady školy bol zvolený RNDr. Klement Chren.

Predseda rady školy vybral za svojho zástupcu Ing. Janu Považanovú.

Kontakt na členov Rady školy pri Gymnáziu Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce:

 • telefónne číslo: +421 37 642 3015
 • e-mail: gjkzm@gjkzm.sk

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v školskom roku 2022/2023 (pdf)