Rada školy

Zloženie Rady školy pri Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach k 4. 6. 2021

Rada školy má v zmysle § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 11 členov.

 • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
  1. RNDr. Klement Chren
  2. Mgr. Alena Rakovská
 • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:
  1. Ing. Jana Považanová
 • 3 zvolení zástupcovia rodičov:
  1. Mgr. Darina Škoríková
  2. Mgr. Marianna Vavrová
  3. Ing. Zuzana Horvátová, PhD.
 • 1 zvolený zástupca študentov:
  1. Ivan Pintér
 • 4 delegovaní zástupcovia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja:
  1. Mgr. Marián Kéry
  2. Ing. Milan Garaj, PhD.
  3. JUDr. PharmDr. Ivona Viciánová
  4. Mgr. Milan Galaba

Za predsedu rady školy bol zvolený RNDr. Klement Chren.

Predseda rady školy vybral za svojho zástupcu Ing. Janu Považanovú.

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v školskom roku 2020/2021 (.pdf)