Škola priateľská k deťom 2017/2018

Naša škola, Gymnázium Janka Kráľa, sa v školskom roku 2017/2018 zapája do programu Škola priateľská k deťom.

Prečo škola priateľská k deťom?

Deti trávia v školskom prostredí prevažnú časť dňa. Našim cieľom je vytvoriť v škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

V záujme našej školy je napĺňanie ustanovení DOHOVORU O PRÁVACH DIEŤAŤA rôznymi aktivitami, ktorými chceme vytvoriť priateľskú atmosféru medzi deťmi, pedagógmi, nepedagogickými zamestnancami a rodičmi.

Program Škola priateľská k deťom je medzinárodným programom UNICEF, je to celoročný program, ktorý je postavený na myšlienke DOHOVORU O PRÁVACH DIEŤAŤA. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl – žiakov, pedagogických i nepedagogických kolektív, rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy.

DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA bol prijatý 20.11.1989 na Valnom zhromaždení OSN. Tento dokument postupne ratifikovalo 195 krajín. Prijatím Dohovoru o právach dieťaťa sa jednotlivé štáty zaviazali, že ich činnosť bude v súlade s najlepším záujmom dieťaťa.

UNICEF sa významne zaslúžil o vznik Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý patrí k základným ľudsko – právnym dokumentom a najširšie akceptovanou normou medzinárodného práva na svete.

Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije.

Podmienkou pre účasť na projekte a získanie titulu Škola priateľská k deťom je splnenie nasledujúcich kritérií:

  • Informovanie detí a rodičov o projekte
  • Informovanie pedagogických a nepedagogických pracovníkov
  • Nástenka venovaná právam dieťaťa, Linke detskej istoty a spolupráci s UNICEF
  • Práva detí v školskom vzdelávacom programe
  • Zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF
  • Aktívna školská rada
  • Spoločné neformálne stretnutia a aktivity organizované žiakmi

Linka detskej istoty: 116 111

Táto linka je tu pre všetky deti na Slovensku, na číslo 116 111 môže zavolať každé dieťa, ktoré potrebuje pomoc alebo chce niekomu pomôcť.

Zavolať môžu aj dospelí, ak chcú niekomu pomôcť alebo sa potrebujú poradiť v otázkach týkajúcich sa detí.

Číslo 116 111 je bezplatné, linka je anonymná, je odborne garantovaná a funguje počas celého roka.

Hlavným cieľom Linky detskej istoty je možnosť okamžitého telefonického kontaktu dieťaťa pri potrebe pomoci v krízovej alebo stresujúcej situácii.

Správa - Realizované aktivity (ŠPkD) Škola priateľská k deťom za školský rok 2017/2018

Brána jazykov otvorená 26.9.2017

V priestoroch našej školy sme privítali pri príležitosti dňa jazykov žiakov a ich učiteľov zo základných škôl zlatomoravského aj levického okresu. Žiaci si prišli zmerať svoje jazykové schopnosti a zručnosti s inými spolužiakmi. Vo vestibule školy vítali pedagógov a súťažiacich žiaci našej školy. Medzi súťažiacimi stretli naši žiaci bývalých spolužiakov, či dokonca súrodencov. Milé bolo aj zvítanie s bývalými pani učiteľkami. Všetci sme prežili príjemné predpoludnie a odniesli sme si pekné spomienky. Vyučujúcim cudzích jazykov pomáhali pripraviť túto výbornú akciu žiaci nášho gymnázia.

Športový maratón 29.9.2017

V rámci Európskeho týždňa športu sme sa stretli všetci učitelia a žiaci v piatok 29.9.2017 v telocvični, aby sme si zacvičili. Nie všetci predvídali perfektné výkony a koordinované pohyby, ale najdôležitejšie bolo, že všetci sme sa snažili urobiť čo najviac pre svoje zdravie.

Návšteva družobnej školy 5. – 7.10.2017

V dňoch 5. – 7.10.2017 zavítala k nám návšteva z Jindřichovho Hradca. Už niekoľko dní predtým pripravovali deti s rodičmi pre nich program, rozmýšľali, čo uvariť, aby si českí priatelia pochutili. Priatelia z Čiech prežili v nových domácnostiach tri vydarené dni. Na začiatku boli zvedavé otázky, no na druhé ráno prišli žiaci ako jedna veľká rodina – vysmiati, spokojní a šťastní.

Vznikli nové priateľstvá a naši žiaci sa už tešia ako v júni spoznajú domov svojich nových českých priateľov. Je to úžasný pocit vedieť, že tieto úprimné obojstranné vzťahy a osobné priateľstvá nás spájajú už celé roky a že vekom nestarnú, ba práve naopak, mocnejú, naberajú na sile a kráse.

Kino v škole 27.10.2017

Dňa 27.10.2017 si žiaci pripravili „Kino v škole“ pod názvom Halloweenská filmovica.

Škola trochu inak 8.11.2017

Dňa 8.11.2017 sa realizovala vzdelávacia aktivita Škola trochu inak v rámci Týždňa vedy a techniky. V priestoroch našej školy sme privítali viacero inšpiratívnych ľudí, ktorí predstavovali žiakom rozličné oblasti vedy a techniky, ktoré môžu v budúcnosti efektívne využiť.

Imatrikulácia prvákov 9.11.2017

Dňa 9.11.2017 sa na našej škole konala imatrikulácia prvákov, ktorú zorganizovali žiaci III. ročníka. Pre spolužiakov si pripravili zábavné disciplíny a vtipné scénky. Po programe nasledovala diskotéka, na ktorej sa spolu zabávali žiaci všetkých ročníkov.

Vianočná zbierka UNICEF 2017 4. – 17.12.2017

V dňoch 4. – 17.12.2017 sa naša škola zapojila do Vianočnej zbierky UNICEF 2017. Zapojením do zbierky sme chceli pomôcť deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám v krajinách, kde zúria humanitné a potravinové krízy. Vyzbierali sme 125,84€.

Vianočná akadémia 19.12.2017

V predvianočnom období sa uskutočnila Vianočná akadémia žiakov Gymnázia Janka Kráľa v aule školy. Akadémie sa zúčastnili rodičia a starí rodičia žiakov našej školy. Žiaci predviedli svoj talent, vedomosti a umelecké cítenie. Všetci prežili príjemné adventné popoludnie. Toto milé stretnutie rodičov, starých rodičov, pedagógov a žiakov v adventnom období prinieslo nielen výbornú atmosféru, ale aj zblíženie ľudí rôznych generácii.

Okresné kolo olympiády v nemeckom a anglickom jazyku

V januári prebehli na našej škole okresné kolá olympiády v nemeckom a anglickom jazyku. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých škôl okresu Zlaté Moravce.

Educate Slovakia 15.1. - 19.1.2018

Zapojili sme sa do projektu Educate Slovakia, ktorý bol zameraný na zlepšenie medzikultúrneho porozumenia. V dňoch 15.1. – 19.1.2018 sa konali workshopy s lektormi z rôznych častí sveta – Brazílie, Ruska a Mexika. Žiaci komunikovali v anglickom jazyku a spoznávali rôzne kúty sveta.

Žiacky školský ples 9.2.2018

Dňa 9.2.2018 sa uskutočnil žiacky školský ples, ktorý zorganizovala žiacka školská rada.

Deň otvorených dverí 21.2.2018

21.2.2018 sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Zavítali k nám rodičia, deti, ktorí mohli diskutovať s našimi učiteľmi, žiakmi a prezrieť si priestory, či vyučovacie hodiny.

Návšteva Viedne 18. 4. 2018

V stredu 18.4.2018 triedy II.A ,II.B, VI.D absolvovali poznávaciu exkurziu do hlavného mesta Rakúska - Viedne. Naša prvá zastávka bola v letnej rezidencii Habsburgovcov - v zámku Schonbrunn. Prechádzali sme sa po rozkvitnutej záhrade a predstavovali si aké to bolo kedysi.

Naša cesta pokračovala do centra mesta kde sme si prezreli historickú časť mesta. Za nádherného slnečného počasia sme si prezreli Hofburg – zimné sídlo Habsburgovcov a po uliciach Graben a Kärntnerstrasse sme sa dostali k Dómu sv. Štefana, ktorý nás očaril svojou impozantnosťou. Prechádzka slnkom zaliatymi viedenskými uličkami s fiakrami, uprostred veľkého davu ľudí hovoriacich mnohými jazykmi bola neopakovateľná Našu prehliadku Viedne sme ukončili v Prírodovednom múzeu, kde sme sa vydali na cestu prírodou, ktorej rozmanitosť nám brala dych. Pod jednou strechou sme získali fascinujúci prehľad o dejinách Zeme od hmyzu cez drahokamy a minerály až po jaštery. Mnoho vypchatých exponátov, či už vyhynutých, alebo ohrozených zvieracích druhov, dodávajú múzejnej zbierke nesmiernu hodnotu. Niektorí žiaci vystúpili aj na strechu Prírodovedného múzea ,kde ich čakal jedinečný pohľad na viedenské Staré mesto a okružný bulvár Ringstrasse.

Zbierka Modrý gombík

Naša škola v spolupráci s UNICEF organizovala v termíne od 14. 5. do 18. 5. 2018 zbierku UNICEF Modrý gombík 2018. Záleží nám na tom, aby každé dieťa malo nádej. Nádej na lepšie detstvo a budúcnosť, aby bolo milované, chránené, zdravé a vzdelávané.

Zbierka bola realizovaná prostredníctvom dobrovoľníkov. Výťažok zo zbierky 94,45 € poputuje deťom na Ukrajinu, ktoré žijú v konfliktných oblastiach.

Aktivity mali u žiakov a rodičov veľký ohlas, zlepšil sa kontakt a spolupráca s rodičmi a tiež so žiakmi. Táto spolupráca žiakov nebola len v rámci triedy, ale žiaci celej školy sa naučili vzájomne spolupracovať. Rodičia na DOD a RZ sa pochvalne vyjadrovali k aktivitám školy.

Projekt bol realizovaný žiakmi našej školy, pod odborným dohľadom Mgr. Aleny Končalovej.

Vedenie školy ďakuje realizátorom projektu za odvedenú prácu.