Prijímacie pohovory 2023

Milí záujemcovia o štúdium a rodičia,

na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

uskutoční II. kolo prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest

pre žiakov, ktorých možno v školskom roku 2023/2024 prijať do štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium.

Termín ďalšieho kola prijímacích skúšok: 20. jún 2023 (utorok)

Záujemcovia o štúdium na našej škole, ktorí sa zúčastnia prijímacích skúšok, musia do 19. júna 2023 (pondelok) znovu podať prihlášku na strednú školu.

Spôsoby podania prihlášky:

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 
Kritériá na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2023/2024

Kritériá na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2023/2024.

 

Prezentácia školy

 
Prečo ísť študovať na GJK - Ako ma GJK pripravilo na život po strednej
Váhate nad výberom strednej školy? Prečítajte si rozhovory so žiakmi tretieho ročníka nášho gymnázia.