Predmetová komisia matematiky, fyziky a informatiky

Členovia:

 • RNDr. Klement Chren - MAT, FYZ, INF – predseda PK
 • RNDr. Renáta Kunová, PhD. - MAT, BIO
 • Mgr. Ľuboš Debnár - MAT, FYZ
 • RNDr. Monika Gáliková - MAT, BIO
 • PaedDr. Ivan Kreškóczi - MAT, INF

Hlavné úlohy PK:

Predmetová komisia matematiky, fyziky a informatiky v tomto školskom roku realizuje nasledovné úlohy:

 • zameria sa na to, aby žiaci získali potrebné kompetencie pre život v kontexte historicko-spoločenských a prírodno-vedných súvislostí. V centre nestoja fakty, ktoré sa žiakom sprostredkujú, ale spôsob, akým si žiaci tieto fakty osvojujú
 • zabezpečí výchovu k ľudským právam v triede, podporí hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov
 • pomocou kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram – rozvoj multikultúrnej výchovy
 • podporí vzdelávanie učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti a zabezpečí jej uplatňovanie na hodinách matematiky, fyziky a informatiky
 • zabezpečí priaznivú sociálnu atmosféru v triede, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu
 • v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny, zabrániť akémukoľvek šikanovaniu, agresívnemu správaniu, týraniu, používaniu návykových látok, prejavom extrémizmu
 • viesť žiakov ku kultúre jazykového a písomného prejavu osvojením si matematickej terminológie a jej správne zapisovanie
 • rozvíjať schopnosti sebakontroly a sebahodnotenia žiakov
 • podporovať nové vyučovacie stratégie, nové metódy – kooperatívne vyučovanie., problémové vyučovanie, projektové vyučovanie, brainstorming
 • umožní využívať všetky informačné zdroje – rozvíjať schopnosť žiakov vyhľadávať, triediť, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií
 • vo výbere úloh sa bude klásť dôraz na zvýšenie environmentálneho uvedomenie žiakov
 • zabezpečí prepracovanie časovo - tematických plánov podľa dohody členov PK
 • zabezpečí úspešné zvládnutie externej a internej časti maturitnej skúšky z matematiky a internej maturitnej skúšky z informatiky a z fyziky
 • zabezpečí úspešné zvládnutie jednotlivých súťaží - MO, Pytagoriády, MAKS, MATEMATICKÝ KLOKAN, Expert, Pangea, iBobor,FO
 • upevní medzipredmetové vzťahy M ,F, Bio, Ch, Geo, EKO - zrealizuje uplatnenie environmentálnej výchovy, výchovy k rodičovstvu, vlastenectvu, zameria sa na problematiku predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
 • zabezpečí vzájomnú úctu a tolerantnosť medzi žiakom a učiteľom, aby všetky ciele, ktoré si predmet matematika kladie boli v súlade s prípravou mladých ľudí pre tretie tisícročie a ich úspešné uplatnenie v zjednotenej Európe
 • zabezpečí odborno-metodické vzdelávanie, doplnenie odbornej literatúry, zabezpečí účasť na seminároch organizovaných MC, vzájomné hospitácie, zlepší medziľudské vzťahy, vzájomnú úctu a toleranciu medzi členmi PK
 • zabezpečí zapojenie žiakov školy do práce v záujmových krúžkoch – v matematickom a internetovom s možnosťou využitia vzdelávacích poukazov na zakúpenie odbornej literatúry pre členov PK

Maturitné skúšky:

 • Od školského roku 2007/2008 sa maturuje podľa Vyhlášky MŠ SR č. 390/2007 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 510/2004 Z.z o ukončovaní štúdia na stredných školách, na stredných odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 209/2011 Z. z. z 24. júna 2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách nadobudla účinnosť 1. septembra 2011, okrem trinásteho a štrnásteho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť až 1. septembra 2012, a prvého a štvrtého bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2016.
 • Na gymnáziu sa maturuje zo štyroch predmetov(slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk a dva voliteľné predmety). Matematika, fyzika a informatika sú zaradené medzi voliteľné predmety.

Maturitná skúška z matematiky:

Maturitná skúška z fyziky:

Maturitná skúšky z informatiky:

Súťaže a olympiády:

V rámci činnosti PK sa žiaci zapoja do súťaží a olympiád – Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Matematický klokan, Expert, Pangea, Internetová olympiáda z matematiky, iBobor, Fyzikálna olympiáda.

Informácie o olympiádach a súťažiach nájdete na:

Projekt:

Premena tradičnej školy na modernú, názov projektu: Učiť moderne, inovatívne, kreatívne znamená otvárať bránu do sveta práce. Z PK v projekte pracuje RNDr. Renata Kunová, PhD. a Mgr. Ľuboš Debnár za predmet MAT.