Text: Spolufinancované Európskou úniou prostredníctvom programu Erasmus+, Logá: Erasmus+, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Gymnázium Janka Kráľa, Nitriansky samosprávny kraj a partnerská škola HLW Tulln z Rakúska

Erasmus+ otvoril bránu jazykov na Gymnáziu Janka Kráľa

„Motivovaním žiakov prekračujeme hranice - spolupráca Rakúska a Slovenska“ je názov projektu, do ktorého sa zapojilo Gymnázium J. Kráľa a partnerská škola HLW Tulln z Rakúska. Cieľom projektu je používanie inovatívnych postupov pri jazykovom vzdelávaní, v oblasti digitalizácie, sociálnej komunikácie, ako aj spoznávanie hodnôt Európskeho kultúrneho dedičstva. Prvou aktivitou v projekte bola účasť rakúskeho partnera na projekte Brána jazykov otvorená, ktorú naše gymnázium organizuje každoročne na konci septembra pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.

Táto aktivita bola zameraná predovšetkým na používanie cudzieho jazyka. Žiaci nadviazali vzájomný kontakt ešte pred samotným príchodom na Slovensko. Na platforme eTwinning zverejnili fotografie z príprav projektu a začali sa spoznávať. Žiaci partnerských škôl vytvorili dvojjazyčné tímy a počas workshopu po príchode do našej školy, ako aj počas súťaže, komunikovali navzájom prevažne v anglickom jazyku. Vzhľadom k multikultúrnemu pôvodu žiakov z partnerskej školy v Tullne však občas bolo počuť aj srbčinu či poľštinu. Ako hodnotitelia na stanovištiach museli vzájomne spolupracovať, vysvetliť si úlohy a riešiť konkrétne situácie.

Projekt tiež zahŕňa vzájomné spoznávanie kultúr. Významné udalosti z histórie nielen našej krajiny, ale aj spoločnej európskej histórie priblížili účastníkom projektu v Bazilike minor v Hronskom Beňadiku a v zámku Topoľčianky. Naši študenti, ktorí sa venujú slovenskému folklóru, umožnili rakúskym partnerom spoznať slovenské tradície, hudbu a spev. Slovenské ľudové tance si mohli naši hostia osobne vyskúšať, čo sa stretlo s mimoriadne pozitívnym ohlasom. Ochutnávka jedál slovenskej národnej kuchyne bola pre nich zaujímavá aj z hľadiska odborného vzdelávania, keďže ide o školu, ktorá vzdeláva svojich žiakov aj v oblasti gastronómie.

Cieľom nášho spoločného projektu je poukázať aj na rozmanitosť európskej ekonomiky. Pre našich aj rakúskych žiakov a učiteľov bola veľmi zaujímavá a poučná exkurzia vo Vinárskych závodoch v Topoľčiankach, v Národnom žrebčíne a Zubrej zvernici v Topoľčiankach.

Od účasti na tomto projekte očakávame, že bude dlhodobým obohatením pre rozvoj našej školy. Získame nové perspektívy učenia sa, čím chceme podporiť potreby našich študentov, zlepšiť ich jazykové zručnosti a umožniť učiteľom našej školy deliť sa o svoje skúsenosti s projektovými partnermi.

Tento text reprezentuje výlučne názor autora. Komisia ani Národná agentúra nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto texte.

Fotogaléria

Projekt Erasmus+