Erasmus+ Praha

Vo februári 2023 sa Mgr. Ľuboš Debnár a Mgr. Monika Mihaličková zúčastnili ERASMUS+ kurzu pod záštitou ITC (International Training Center) v Prahe. Hlavnou témou bol problém vyhorenia a jeho prevencia – Burnout Prevention in School System. Kurz poskytoval širokú škálu metód, ako so syndrómom vyhorenia pracovať a predchádzať mu.

V prvý deň sme sa zoznámili s ďalšími účastníkmi z Belgicka, Grécka a Rumunska. V priateľskej atmosfére sme pokračovali v priebehu kurzu. Naučili sme sa identifikovať rizikové faktory a dôsledky každodenného stresu v školskom systéme, aby sme dokázali zvýšiť kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy každého, kto je zapojený do systému. Poobede sme sa presunuli do centra Prahy na prehliadku mesta so sprievodkyňou, ktorá nám ukázala čarovné historické budovy a dôležité miesta metropoly.

Druhý deň sme sa zaoberali témami mentálne zdravie a mentálna hygiena. Spoločne sme pracovali na zozname činností, ktoré nám môžu pomôcť v stresových situáciách a naučili sme sa, ako správne spracovať samotný stres. Všetci účastníci vyplnili dotazník, aby zistili svoj vlastný level vyhorenia – výsledky každého prekvapili. Z toho dôvodu boli nasledujúce aktivity orientované na naše silné stránky, snažili sme sa ich pochopiť a využiť v svoj prospech. Zamerali sme sa na schopnosť sebareflexie a plánovanie budúceho rozvoja svojich kompetencií s cieľom predchádzať syndrómu vyhorenia.

Tretí deň bol zameraný na riešenie konfliktov a ich mediáciu. Zlepšili sme svoje komunikačné kompetencie a spoločne sme hľadali možnosti riešenia problému. Naučili sme sa, ako predísť konfliktom a ako správne komunikovať s druhými, či už sú to naši priatelia, kolegovia alebo študenti.

Štvrtý deň sme získavali informácie o technikách a metódach relaxácie aplikovateľných priamo v školskom prostredí a vo vzdelávacom procese. Lektorka Denisa nám predstavila viaceré možnosti a časť z nich sme si vyskúšali aj v praxi.

Piaty deň kurzu sme sa venovali najmä prevencii vyhorenia a následnej intervencii. Cieľom bolo pochopiť hlavné princípy prevencie a intervenčných programov súvisiacich s témou vyhorenia, získať hlbšie znalosti a know-how. Posledným bodom kurzu bolo vytvorenie akčného plánu pre našu organizáciu a jeho prezentácia. Po ukončení všetkých aktivít sme do rúk dostali certifikát o absolvovaní kurzu.

Kurz splnil všetky naše očakávania – našli sme si nových priateľov, precvičili sme si cudzie jazyky, nadobudli nové znalosti a zručnosti. Nádhernú Prahu sme si užili plnými dúškami a veríme, že sa tam raz opäť vrátime.

Mgr. Monika Mihaličková