Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach oslavovalo

Dňa 26. 4. 2024 sa na pôde Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach konala slávnosť pri príležitosti 100. výročia od postavenia budovy gymnázia a 111. výročia začiatku výučby. Naše pozvanie prijali predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislav Becík, PhD., poslanec NR SR Mgr. Marián Kéry, poslanec NR SR Ing. Milana Garaj, PhD., poslanci NSK MVDr. Marta BalážováMgr. Milan Galaba, vedúca metodicko-riadiaceho oddelenia Odboru školstva, mládeže a športu prof. PhDr. Ľubica Libová, PhD., riaditeľka školského inšpekčného centra v Nitre PaedDr. Iveta Schoberová, primátor mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár a riaditeľka družobného Gymnázia Vítězslava Nováka z Jindřichovho Hradca pani Lenka Vetýšková. Udalosti sa tiež zúčastnili bývalí i súčasní pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy, absolventi gymnázia a pozvaní hostia.

Na úvod zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur v podaní bývalého študentského speváckeho zboru Schola Cantorum pod vedením Daniela Hlásneho, člena zboru Opery SND. Po jej doznení vystúpila žiačka III. B triedy Kristína Šútorová s básňou od Janka Kráľa Plameň už tíchne. Následne sa slova ujala pani riaditeľka RNDr. Renáta Kunová, PhD., ktorá vo svojom prejave privítala prítomných hostí, pripomenula dôležité míľniky histórie gymnázia a vyjadrila vďaku za prácu a odhodlanie bývalým a súčasným pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom. Publiku sa prihovoril aj Ing. Branislav Becík, PhD., ktorý ocenil produktívnu činnosť riaditeľky a zamestnancov gymnázia a vyzdvihol mená niektorých významných osobností, ktorí boli bývalými absolventmi školy.

Program slávnostnej akadémie bol pestrý. Na úvod sa predstavil Šimon Gajdoš, bývalý žiak, aktuálne študent Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, ktorý vo svojej prednáške priblížil históriu budovy školy. Talent na umenie predviedli bývalí i súčasní žiaci GJK, folklórne zoskupenie Tribeč a na záver odznela séria piesní v podaní legendárneho speváckeho zboru Schola Cantorum so sólistom Ondrejom Šalingom. V rámci programu sa nezabudlo ani na spomienky. Možnosť vrátiť sa späť v čase a zaspomínať si na roky strávené na gymnáziu dostali zástupcovia troch generácií - Ján Adamec (IV. A), Ivan Pinter (maturant šk. r. 2022/2023), Mgr. Marián Kéry (maturant šk. r. 1995/1996), Ing. Ján Trungel, MUDr. Teodor Rosinský (maturanti šk. r. 1954).

Celou akadémiou sprevádzala prítomných Barbora Škulová, absolventka gymnázia a redaktorka STVR.

Oficiálnu časť programu ukončilo slávnostné odhalenie tabuľky na priečelí budovy školy venované hlavnému architektovi Františkovi Vahalovi.

Všetkým účinkujúcim a organizátorom podujatia patrí naša úprimná vďaka za ich ochotu, čas a snahu prispieť časťou svojej osobnosti a svojho umenia k vytvoreniu slávnostnej atmosféry na počesť významných jubileí Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach.

Mgr. Tatiana Poliaková

Na záver citujeme list jedného z našich absolventov z roku 1947.

Veľactená pani riaditeľka,

V prvom rade Vám chcem poďakovať za pozvanie posledných abiturientov z roku 1954 na slávnostnú akadémiu z príležitosti 100. výročia budovy gymnázia. Na stretávke v minulom roku bolo nás ešte deväť, na tomto jubilejnom stretnutí na slávnostnej akadémii po 70. rokoch, už o troch menej. Tratíme sa a je to prirodzené. Účasťou na týchto oslavách sme dovŕšili naše stretávky a toto stretnutie bolo posledné.

V druhom rade Vám chcem poďakovať a blahoželať k slávnostnej akadémii. Boli to veľkolepé oslavy, hodné výročia. Určite Vás to stálo veľa námahy ale tá atmosféra osláv bola vynikajúca. Určite ste nebola sama, do prípravy osláv bol určite zapojený celý profesorský zbor, všetkým, ktorí sa na tom podieľali patrí veľká vďaka.

Gymnázium v Zlatých Moravciach od svojich začiatkoch malo vynikajúcu úroveň, študenti odchádzali vyzbrojení vedomosťami do života a v ďalšom štúdiu na vysokých školách. Túto vlajku nesie gymnázium i pod Vaším vedením. Prajem Vám i pedagogickému zboru veľa úspechov v študijnej i mimoškolskej práci, aby ste dlho ostali v pamätiach Vašich abiturientov, tak ako i my radi a s úctou spomíname na profesorský zbor, našich profesorov spred 70. rokov.

S úctou a srdečným pozdravom prímán z roku 1947.

Jano Trungel