Projekt Roots&Shoots je na konci

Dňa 7. 9. 2023 sa v Materskom Centre Mami-Oáza uskutočnilo slávnostné ukončenie projektu Roots&Shoots. Na projekte pracovali žiaci 2. B triedy pod vedením Mgr. Ľ. MinárovejMgr. T. Poliakovej od minulého školského roka.

S radosťou môžeme konštatovať, že sa nám spoločne podarilo naplniť naše vopred stanovené ciele. Dokázali sme sa zomknúť v snahe pomôcť komunite rodičov a detí z Materského centra. Žiaci si zdokonalili svoje komunikačné a sociálne zručnosti – naučili sa požiadať o pomoc a spoluprácu iné subjekty, ako je vedenie mesta Zlaté Moravce, Technické služby mesta Zlaté Moravce, Kongregácia bratov Tešiteľov, stavebné firmy či podnikateľov. Boli nútení prevziať na seba zodpovednosť a vlastnými rukami sa pričiniť o zveľadenie vonkajšieho areálu MC. Vyskúšali si, aká namáhavá je fyzická práca, ale zároveň pochopili, že ich snaženie prinieslo výsledok, ktorý nielen lahodí oku, ale z ktorého majú jeho užívatelia radosť.

Záverečné slovo patrilo pani Kataríne Žarnovičanovej, ktorá vyjadrila vďaku všetkým, ktorí na projekte participovali a svojou časťou prispeli k finálnemu vzhľadu areálu. Už počas leta si deti s ich rodičmi mohli užívať obnovené hojdačky, drevený vláčik, senzorický chodník, pieskovisko, lavičky a to všetko v príjemnom a bezpečnom prostredí v obklopení zelene.

My sme vďační, že nám projekt dal možnosť spoznať nových ľudí, ale i seba samých, zistiť naše silnejšie aj slabšie stránky osobnosti a popracovať na nich. To, čo si z projektu odnášame, je pocit dobre vykonanej práce a vedomie, že sme urobili niečo užitočné pre iných.

(Link na MamiOázu)

Mgr. Tatiana Poliaková