Týždeň vedy a techniky na Slovensku

V súčasnej dobe je veľmi dôležité rozvíjanie záujmu mladých ľudí o vedu a techniku, o prírodovedné predmety a kritické myslenie. V podtóne výroku: „Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť", sme pristúpili k Týždňu vedy a techniky na Slovensku v tomto roku na našej škole.

Žiaci prvého ročníka už tradične absolvovali odbornú exkurziu do Arboréta Mlyňany, kde sa oboznámili s modernými technikami, s prácou v mobilnom in vitro laboratóriu, v ktorom si mohli sami realizovať mikropropagáciu rastlín. V prednáške o šľachtiteľskom úsilí arboréta „Aj Arborétum Mlyňany bude mať svoj kultivar ruže“ sa oboznámili s históriou pestovania jednotlivých kultivárov a praktickými ukážkami agrotechniky ruží. Nemenej zaujímavá a pútava bola prehliadka parku arboréta pod vedením odborných sprievodcov.

V nasledujúci deň žiaci druhého ročníka sa oboznámili s vedeckou činnosťou na Katedre fyziológie a genetiky UKF v Nitre. Odborní pracovníci nás previedli skleníkom, v ktorom pestujú cudzokrajné dreviny, kaktusy a iné zaujímavé druhy rastlín. Vo vonkajšom prostredí sme sledovali pestovanie jedovatých a liečivých rastlín, pričom do prednášky boli zapájaní žiaci, ktorí preukázali primerané vedomosti o sledovaných rastlinách a rozvíjali kritické myslenie. Následne sme sa premiestnili do laboratória, po vypočutí odbornej prednášky o mikrobiológií, jednobunkových organizmoch, žiaci mali možnosť sledovať druhy mikroorganizmov, kvasiniek a ich fyziológiu. V laboratóriu zameranom na fyziológiu rastlín s sa žiaci zapojili do prípravy natívnych preparátov, izolovania a dôkazu rastlinných farbív. Veríme, že aj dané aktivity zvýšia záujem žiakov zapájať sa do olympiád zameraných na bádanie a získavanie nových poznatkov.