Projekt Ministerstva školstva, ktoré poskytne financie na rekonštrukcie, dostavbu a výstavbu a vybavenie telocviční

V marci 2016 naša škola aktívne zareagovala na predkladanú výzvu MŠ. Vedenie školy spolu s vyučujúcimi telesnej a športovej výchovy vypracovali projekt na vybavenie telocvične a po následnom odsúhlasení projektu zriaďovateľom NSK bol predložený na posúdenie.

Účel poskytnutia finančných prostriedkov:

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach od roku 2010 disponuje novou modernou telocvičňou, ktorá slúži nielen na výuku telesnej a športovej výchovy, ale aj na mimoškolskú činnosť. Počas školského roka v nej prebiehajú záujmové krúžky – volejbalový, basketbalový, badmintonový a športový.

Naši učitelia pracujú ako lektori pri vzdelávacích aktivitách organizovaných Národného športového centra, a pripravujú žiakov na lyžiarsky a plavecký výcvik.

Telocvičňa je využívaná pre aktivity mimoškolských športových klubov:

  • Futbalový klub VION - popoludňajšie hodiny (jeseň – zima)
  • Nohejbalový turnaj (zima – jar) – športový klub Zlatomoravecký nohejbal
  • Mestská volejbalová liga
  • Vianočný volejbalový turnaj – december – organizuje mestský volejbalový klub
  • Medzinárodný volejbalový turnaj o pohár primátorky mesta – november
  • Krajské kolo vo volejbale žiakov SŠ – apríl
  • Priateľské volejbalové turnaje SŠ - Deň študentstva, Mikulášsky turnaj, medzitriedny mixový turnaj
  • Školský projekt – Brána jazykov otvorená – jazyková súťaž pre žiakov základných škôl
  • Mestská futsalová liga

Zdôvodnenie:

Finančné prostriedky na pomôcky na hodiny TSV a mimoškolské krúžkové aktivity boli doteraz získané zo vzdelávacích poukazov žiakov alebo sponzorsky.

Na bedmintonový krúžok si žiaci nosili vlastné badmintonové rakety a košíky. Aktívne sa zúčastňujeme na obvodnom i krajskom kole v bedmintone.

Každoročne sa naši žiaci umiestňujú na popredných miestach v krajskom i celoslovenskom kole v aerobiku.

Volejbal – šport s dlhoročnou tradíciou na našej škole. Vedúca krúžku je bývalá hráčka. Jej žiaci reprezentujú v juniorských tímoch a zúčastňujú sa súťaží aj mimo Slovenska. Sú členmi slovenských volejbalových klubov (VK Myjava, VK Nitra) a tiež sa uplatňujú na poste rozhodcov a organizátorov volejbalových turnajov.

Florbal – šport, o ktorý dlhodobo prejavujú naši žiaci záujem. Chceme pokračovať v športových činnostiach, ktoré naši žiaci realizovali na základnej škole.

Basketbal – na tréningoch sa stretávajú súčasní i bývalí žiaci. Absolvujú rôzne streetbalové a basketbalové súťaže v rôznych mestách Slovenska.

V súčasnej dobe počítačov a malého záujmu žiakov o pohybové aktivity, sa snažíme touto formou viesť našich žiakov k aktívnemu športovému pohybu, ktorý prospieva rovnováhe rozvíjania duševných i fyzických daností.

Projekt bol úspešne prijatý a škola získala 3 900€ z dotácie MŠ a 390€ spolufinancovaním z NSK.

Link úspešných uchádzačov: http://www.minedu.sk/data/files/5922_uspesni.pdf

Fotogaléria