Maturitná skúška 2024

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2023/2024 uskutoční v dňoch:

 • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
 • 13. marec 2024 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
 • 14. marec 2024 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. september 2023.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2024 a 3. – 6. september 2024.

Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. september 2023 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2024. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí ministerstvo školstva na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2023, resp. 2024.

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 1. – 31. október 2023.

Informácie o EČ a PFIČ MS.

Termín internej (ústnej) časti maturitnej skúšky je stanovený na 27. máj - 31. máj 2024.

Zverejnenie maturitných zadaní a maturitných tém

Zverejnenie maturitných zadaní a maturitných tém podľa vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

Maturitný predmet zverejnené zadanie
Slovenský jazyk a literatúra zobraziť
Anglický jazyk zobraziť
Nemecký jazyk B2 zobraziť
Nemecký jazyk B1 zobraziť
Francúzsky jazyk zobraziť
Matematika zobraziť
Informatika zobraziť
Fyzika zobraziť
Chémia zobraziť
Biológia zobraziť
Občianska náuka zobraziť
Dejepis zobraziť

Dokumenty na stiahnutie

Nižšie uvedené dokumenty ešte nie sú dostupné.

 • MATURITA 2024 - Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS - vyučovací jazyk (SJL, MJL, UJL)
 • MATURITA 2024 - Špecifikácia testu EČ MS - MAT
 • MATURITA 2024 - Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS - cudzí jazyk (B2)
 • MATURITA 2024 - Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS - cudzí jazyk (B1)
 • MATURITA 2024 - Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS - 2. vyučovací jazyk (cudzí jazyk C1)

Základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.

Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Ďalšie informácie

Prihlasovanie žiakov na riadny, náhradný a opravný termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutočňuje prostredníctvom Informačného systému pre zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ MS a PFIČ MS, ktorý vytvoril a spravuje CVTI SR - školské výpočtové stredisko Banská Bystrica.

Zmeny v údajoch v databáze prihlásených žiakov sa uskutočňujú prostredníctvom formulára pre nahlasovanie zmien v maturitnej databáze v zmysle usmernenia k nahlasovaniu zmien.

Legislatívne zmeny

Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnou od 1. marca 2014 bola legislatívne zrušená náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

 • Podľa prechodného ustanovenia uvedeného v § 161, odsek 4 školského zákona: „O žiadosti o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka podanej podľa § 89 ods. 9 do 28. februára 2014 rozhodne riaditeľ školy podľa doterajších predpisov. Rozhodnutie o uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa môže uplatniť najneskôr v školskom roku 2014/2015.“
 • Z prechodného ustanovenia vyplýva, že ak žiadosť o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka bola podaná do 28. februára 2014 riaditeľ školy rozhodoval podľa dovtedajšieho znenia vyhlášky MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
 • Ak žiak podal/podá žiadosť o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka po 28. februári 2014 riaditeľ školy sa žiadosťou nezaoberá (neexistuje platná legislatívna norma na uznanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka).
 • Ak žiak podal žiadosť o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka do 28. februára 2014 a riaditeľ školy rozhodol o uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, žiak môže toto rozhodnutie uplatniť najneskôr v školskom roku 2014/2015 (Maturitná skúška 2015).

Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnou od 01. septembra 2015 boli vykonané tieto zmeny:

 • Umožnenie žiakom konať dobrovoľnú maturitnú skúšku nielen z EČ MS a IČ MS, ale aj z jednotlivých foriem IČ MS a to PFIČ alebo ÚFIČ MS, tiež z ich kombinácií (§ 74 odsek 7).
 • Spresnenie definície PFIČ MS – súbor tém alebo zadaní, ktoré zadáva NÚCEM (§ 76 odsek 5).
 • Zosúladenie ustanovenia o vyjadrení klasifikácie žiakov so skutočnosťou. Klasifikácia žiaka z predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky, sa vyjadruje percentom úspešnosti s príslušným percentilom, čo v ustanovení absentovalo (§ 86 odsek 1).
 • Spresnenie ustanovení a umožnenie žiakom konať opravnú maturitnú skúšku z predmetov, ktoré majú EČ a IČ MS pozostávajúcu z dvoch foriem (písomnej formy a ústnej formy) z tých častí alebo foriem, z ktorých žiak nesplnil požadované kritériá pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky z daného predmetu (§ 88 odseky 1 a 2).
 • Spresnenie ustanovení a umožnenie opakovať žiakom nielen časť maturitnej skúšky po jej prerušení, ale aj jej formu, to znamená, že napr. v rámci internej časti môže jednotlivo opakovať nielen PFIČ MS, ale aj ÚFIČ MS (§ 89 odseky 5 a 6).

Od 1. septembra 2016 nadobudla účinnosť nové znenie § 6 ods. 9 a § 7 ods. 10 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011, ktoré spôsobí, že žiaci gymnázií (päťročné aj osemročné štúdium) a stredných odborných škôl (päťročné štúdium) z tried s dvoma vyučovacími jazykmi (bilingválne triedy) vykonajú EČ, PFIČ a ÚFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

Novelou vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov platnou od 1. septembra 2012 nadobúda účinnosť nové znenie § 15 Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky ods. 7 písmeno a) a ods. 8 písmeno a):

(7) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 • a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
 • b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

(8) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 • a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
 • b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Novelou vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov účinnou od 01. septembra 2019: Charakteristika maturitných zadaní a úloh v nich, všeobecné učebné pomôcky, hodnotenie žiakov jednotlivých predmetov maturitnej skúšky a úpravy žiakov so zdravotným znevýhodnením budú uvedené v katalógu cieľových požiadaviek.

Novelou vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov účinnou od 01. septembra 2020:

 • Z príslušných ustanovení vyhlášky sa vypúšťa predmet náuka o spoločnosti. Vypustenie písmena c) v § 12. Úprava I. časti prílohy.
 • Žiakom so sluchovým postihnutím sa aj naďalej umožňuje voliť si jeden z predmetov matematika alebo občianska náuka na maturitnej skúške namiesto predmetu cudzí jazyk. Doplnenie § 14 odsekom 11.