Maturitná skúška 2024

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2023/2024 uskutoční v dňoch:

 • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
 • 13. marec 2024 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
 • 14. marec 2024 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. september 2023.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2024 a 3. – 6. september 2024.

Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. september 2023 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2024. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí ministerstvo školstva na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2023, resp. 2024.

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 1. – 31. október 2023.

Informácie o EČ a PFIČ MS.

Termín internej (ústnej) časti maturitnej skúšky upresníme neskôr.

Dokumenty na stiahnutie

Nižšie uvedené dokumenty ešte nie sú dostupné.

 • MATURITA 2024 - Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS - vyučovací jazyk (SJL, MJL, UJL)
 • MATURITA 2024 - Špecifikácia testu EČ MS - MAT
 • MATURITA 2024 - Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS - cudzí jazyk (B2)
 • MATURITA 2024 - Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS - cudzí jazyk (B1)
 • MATURITA 2024 - Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS - 2. vyučovací jazyk (cudzí jazyk C1)

Základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.

Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Ďalšie informácie

Prihlasovanie žiakov na riadny, náhradný a opravný termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutočňuje prostredníctvom Informačného systému pre zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ MS a PFIČ MS, ktorý vytvoril a spravuje CVTI SR - školské výpočtové stredisko Banská Bystrica.

Zmeny v údajoch v databáze prihlásených žiakov sa uskutočňujú prostredníctvom formulára pre nahlasovanie zmien v maturitnej databáze v zmysle usmernenia k nahlasovaniu zmien.

Legislatívne zmeny

Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnou od 1. marca 2014 bola legislatívne zrušená náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

 • Podľa prechodného ustanovenia uvedeného v § 161, odsek 4 školského zákona: „O žiadosti o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka podanej podľa § 89 ods. 9 do 28. februára 2014 rozhodne riaditeľ školy podľa doterajších predpisov. Rozhodnutie o uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa môže uplatniť najneskôr v školskom roku 2014/2015.“
 • Z prechodného ustanovenia vyplýva, že ak žiadosť o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka bola podaná do 28. februára 2014 riaditeľ školy rozhodoval podľa dovtedajšieho znenia vyhlášky MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
 • Ak žiak podal/podá žiadosť o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka po 28. februári 2014 riaditeľ školy sa žiadosťou nezaoberá (neexistuje platná legislatívna norma na uznanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka).
 • Ak žiak podal žiadosť o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka do 28. februára 2014 a riaditeľ školy rozhodol o uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, žiak môže toto rozhodnutie uplatniť najneskôr v školskom roku 2014/2015 (Maturitná skúška 2015).

Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnou od 01. septembra 2015 boli vykonané tieto zmeny:

 • Umožnenie žiakom konať dobrovoľnú maturitnú skúšku nielen z EČ MS a IČ MS, ale aj z jednotlivých foriem IČ MS a to PFIČ alebo ÚFIČ MS, tiež z ich kombinácií (§ 74 odsek 7).
 • Spresnenie definície PFIČ MS – súbor tém alebo zadaní, ktoré zadáva NÚCEM (§ 76 odsek 5).
 • Zosúladenie ustanovenia o vyjadrení klasifikácie žiakov so skutočnosťou. Klasifikácia žiaka z predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky, sa vyjadruje percentom úspešnosti s príslušným percentilom, čo v ustanovení absentovalo (§ 86 odsek 1).
 • Spresnenie ustanovení a umožnenie žiakom konať opravnú maturitnú skúšku z predmetov, ktoré majú EČ a IČ MS pozostávajúcu z dvoch foriem (písomnej formy a ústnej formy) z tých častí alebo foriem, z ktorých žiak nesplnil požadované kritériá pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky z daného predmetu (§ 88 odseky 1 a 2).
 • Spresnenie ustanovení a umožnenie opakovať žiakom nielen časť maturitnej skúšky po jej prerušení, ale aj jej formu, to znamená, že napr. v rámci internej časti môže jednotlivo opakovať nielen PFIČ MS, ale aj ÚFIČ MS (§ 89 odseky 5 a 6).

Od 1. septembra 2016 nadobudla účinnosť nové znenie § 6 ods. 9 a § 7 ods. 10 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011, ktoré spôsobí, že žiaci gymnázií (päťročné aj osemročné štúdium) a stredných odborných škôl (päťročné štúdium) z tried s dvoma vyučovacími jazykmi (bilingválne triedy) vykonajú EČ, PFIČ a ÚFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

Novelou vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov platnou od 1. septembra 2012 nadobúda účinnosť nové znenie § 15 Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky ods. 7 písmeno a) a ods. 8 písmeno a):

(7) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 • a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
 • b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

(8) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 • a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
 • b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Novelou vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov účinnou od 01. septembra 2019: Charakteristika maturitných zadaní a úloh v nich, všeobecné učebné pomôcky, hodnotenie žiakov jednotlivých predmetov maturitnej skúšky a úpravy žiakov so zdravotným znevýhodnením budú uvedené v katalógu cieľových požiadaviek.

Novelou vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov účinnou od 01. septembra 2020:

 • Z príslušných ustanovení vyhlášky sa vypúšťa predmet náuka o spoločnosti. Vypustenie písmena c) v § 12. Úprava I. časti prílohy.
 • Žiakom so sluchovým postihnutím sa aj naďalej umožňuje voliť si jeden z predmetov matematika alebo občianska náuka na maturitnej skúške namiesto predmetu cudzí jazyk. Doplnenie § 14 odsekom 11.